Publikacije

Na poti do Slovenije brez tobaka 2040

V tej publikaciji predstavljamo dosežke in izzive na področju nadzora nad tobakom v Sloveniji ter predlagamo nadaljnje učinkovite ukrepe nadzora nad tobakom za preprečevanje in zmanjševanje razširjenosti in posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Publikacija je namenjena vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so)ustvarjajo politiko na področju nadzora nad tobakom in lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi tobaka v Sloveniji čim manjša.

Tobaku pripisljiva umrljivost v Sloveniji 1997–2019

V Sloveniji je tobak na 2. mestu med različnimi preprečljivimi dejavniki tveganja za smrt. Analize v publikaciji so prve celovitejše analize tobaku pripisljive umrljivosti, pripravljene v Sloveniji. Za 23–letno obdobje od 1997–2019 prikazujejo število tobaku pripisljivih (prezgodnjih) smrti in tobaku pripisljive stopnje (prezgodnje) umrljivosti med moškimi in ženskami, skupno, po skupinah bolezni in izbranih boleznih. Publikacija vsebuje tudi prikaz rezultatov v obliki krajšega povzetka in ključnih sporočil.

Zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov Javno zdravje in COVID-19

Pred vami je zbornik znanstvenih, strokovnih, poljudnih prispevkov in povzetkov konference “Javno zdravje in COVID-19”.
Konferenca “Javno zdravje in COVID-19” poteka v sodelovanju Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in izhaja iz projekta “Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva”.

Prvi val epidemije covida-19 skozi prizmo zdravstvene statistike

Namen pričujoče publikacije je predstaviti prvi val epidemije covida-19 s podatki zdravstvene statistike in presečnih raziskav, ki jih zbiramo in izvajamo na NIJZ. Ob prvem valu epidemije covida-19 je bila v Sloveniji prvič v zgodovini na področju celotne države razglašena epidemija. Ta je korenito posegla v delovanje države, vseh njenih sistemov kakor tudi v življenja vsakega posameznega prebivalca Slovenije.
Slika naslovne strani publikacije

Pregled najnovejših podatkov o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji

Namen publikacije je prikaz najnovejših podatkov in sprememb na področju razširjenosti uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji. Glavnina podatkov prihaja iz raziskav Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije in Nacionalne raziskave o zdravju in zdravstvenem varstvu, pa tudi iz raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju in Perinatalnega informacijskega sistema Republike Slovenije.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2021

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. februar 2021.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. januar 2021

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. januar 2021.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. december 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. december 2020.

Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. november 2020

Objavljamo mesečno poročilo o stanju čakalnih dob na dan 1. november 2020.

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2021 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2021 o stanju na področju drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2020 in je pripravljeno v angleškem jeziku.