Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. januar 2019

KLJUČNI POUDARKI

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 1. 2019 kažejo, na porast čakalnih dob pri 79% vseh storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni. V povprečju se na celotnem naboru zdravstvenih storitev, ki jih mesečno spremljamo, čaka 12 dni več kot mesec pred tem.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki jih spremljamo na mesečni ravni, je 48 % storitev, kjer je povprečna dolžina čakanja na termin daljša od dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa ta delež znaša 2 %.

• Pri prvih pregledih in vseh ostalih zdravstvenih storitvah se je v zadnjem mesecu število čakajočih nad dopustno čakalno dobo zmanjšalo. Pri pregledih se je delež le teh v primerjavi s preteklim mesecem zmanjšal za 3,6%, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa za 6,6%.

• Največ čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 77% vseh čakajočih, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa je delež takšnih 76%.

• Najdaljša dopustna čakalna doba pri čakanju na prvi termin ni spoštovana pri dveh terapevtsko-diagnostičnih storitvah: vstavitev/odstranitev kohlearnega implanta in pri kostno usidranem slušnem pripomočku – BAHA v lokalni anestezij. Pri omenjenih storitvah na dan 1. 1. 2019 ni termina pri stopnji nujnosti »redno«, ki bi bil krajši od dopustne meje, vendar moramo poudariti, da vsako od navedenih storitev opravlja le en izvajalec zdravstvene storitve.