ZaPiS

ZaPiS

Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji

Ne spreglejte
Najnovejše
zapis_logo

Naslov projekta: Projekt Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS)

Opis projekta:

Od oktobra 2019 poteka projekt Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS). Izvajata ga Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Namen projekta je dvig zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije, s poudarkom na povezovanju vseh ključnih struktur, ki lahko prispevajo k boljšemu zdravju populacije. S predvidenimi aktivnostmi bomo lahko ustrezno naslavljali spremenjene zdravstvene potrebe ljudi in bolje izkoristili nove možnosti komuniciranja. Projekt bo prispeval k izpolnjevanju ciljev, zapisanih v strategiji Svetovne zdravstvene organizacije Zdravje 2020. Izhodišče projekta je, da imajo vsi ljudje pravico do razumljivih zdravstvenih informacij in zdravstvenih storitev, ki ohranjajo in izboljšujejo zdravje ter podpirajo kakovost življenja.

Zdravstvena pismenost je pomembna determinanta zdravja. Obsega znanje, motivacijo in kompetence posameznikov za dostopanje do zdravstvenih informacij, njihovo razumevanje, presojo in uporabo za vsakodnevne odločitve, povezane s krepitvijo zdravja, preprečevanjem bolezni in zdravstveno oskrbo. Zdravstvena pismenost je ključna za opolnomočenje in aktivno participacijo posameznikov pri skrbi za lastno zdravje.

Projektne aktivnosti bodo vključevale tako vidik zdravstvene pismenosti na ravni posameznika kot tudi organizacijsko zdravstveno pismenost. Pri slednji gre namreč za implementacijo strategij v zdravstvenih institucijah, ki pacientom olajšajo razumevanje zdravstvenih informacij, njihovo navigacijo po zdravstvenem sistemu, vključevanje v proces zdravstvene oskrbe in skrb za lastno zdravje.

Clji projekta ZaPiS:

  1. Analizirati zdravstveno pismenost odraslih prebivalcev Slovenije, in sicer z izvedbo naslednjih raziskav:
  2. Pregledati in analizirati obstoječe aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji za 10 izbranih kroničnih bolezni/stanj.
  3. Razviti aktivnosti in orodja za dvig zdravstvene pismenosti in lažjo navigacijo pacientov po zdravstvenem sistemu, za 10 izbranih kroničnih bolezni/stanj.
  4. Implementirati, pilotno testirati in evalvirati razvite aktivnosti in orodja za dvig zdravstvene pismenosti in lažjo navigacijo pacientov po zdravstvenem sistemu v izbranem pilotnem okolju.
  5. Pripraviti Nacionalno strategijo za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti.
  6. Vzpostaviti koordinativno telo pri Ministrstvu za zdravje za spremljanje aktivnosti na področju razvoja, implementacije, spremljanja ter evalvacije aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji.

V okviru projekta ZaPiS se je Republika Slovenija vključila v mednarodno mrežo M-POHL (WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy), ki jo je za povezovanje na tem področju oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija. Pod okriljem mreže M-POHL bo izvedena nacionalna raziskava o zdravstveni pismenosti v Sloveniji, ki je prva tovrstna raziskava, izvedena na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije.

V projektne aktivnosti bodo vključene različne zdravstvene institucije, nevladne organizacije, strokovnjaki z različnih področij in predstavniki lokalnih skupnosti in vsi tisti, ki lahko na svojem področju dela prispevajo k dvigu zdravstvene pismenosti prebivalcev in skupnosti.

Projekt ZaPiS se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini in diskriminaciji vseh oblik«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

Trajanje projekta: 1. 10. 2019–31. 10. 2022

Financiranje: 1.736.747,00 evrov (Ministrstvo za zdravje in NIJZ). Investicijo ZaPiS sofinancirata Republika Slovenija v višini 20 % vrednosti investicije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v višini 80 % vrednosti investicije. Projekt ZaPiS se izvaja v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS).

 

Več informacij: www.eu-skladi.si

Za dobro javno zdravje
Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

Podrobno
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Zimski športi in rekreacija

Podrobno