Publikacije

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja v Sloveniji

Znanstvena monografija prikazuje stališča, prepričanja, znanje, različne prakse in svetovanje glede EC med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja. Temelji na prvi raziskavi v Sloveniji iz tega področja, ki smo jo izvedli v letih 2018/19.

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru samomorilne ogroženosti

Večino samomorov lahko preprečimo, vseh žal ne. Mnogo oseb, ki so samomorilne, si namreč ne želi umreti. Preprosto ne želijo ali ne zmorejo več živeti z bolečino. Odkrit pogovor o samomorilnih mislih in občutkih lahko reši življenje.

Z ustreznim pristopom lahko tudi vi nudite pomoč osebi, ki je samomorilna, in na ta način celo rešite življenje.

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru depresije

Diagnozo depresije lahko postavijo le za to usposobljeni strokovnjaki. Vendar je pomembno, da ob opažanju sprememb v razpoloženju, osebnosti, vedenju, energiji in navadah bližnje osebe (npr. pri vaših prijateljih, sodelavcih itd.) pomislite na to, da je depresija eden izmed možnih razlogov za te spremembe.

O depresiji je dobro vedeti vsaj toliko, da lahko prepoznamo njene znake in simptome, ter tako nudimo pomoč nekomu, ki se z njo sooča.

Smernice za psihološko prvo pomoč v primeru paničnega napada

Smernice so oblikovane in prilagojene za splošno javnost in so namenjene posameznikom v različnih skupnostih (npr. v družini, lokalna skupnost itd.). Namen smernic je, da bi posameznike opremili z osnovnimi informacijami za nudenje prve psihološke pomoči osebi, ki ima napad panike. Vloga posameznika, ki nudi prvo psihološko pomoč, je pomagati osebi, dokler ni deležna ustrezne strokovne pomoči ali duševna stiska mine.

DELOVANJE PATRONAŽNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SLOVENIJE v letih 2014 do 2019

Analiza zaposlenih in delovanja patronažne zdravstvene dejavnosti nudi uporabne informacije za spremljanje in načrtovanje sistema patronažnega zdravstvenega varstva. Naš osnovni namen je patronažni stroki posredovati najnovejše, relevantne ugotovitve, kajti uspešno in kakovostno delovanje dejavnosti lahko temelji le na realnih podatkih. Patronažno stroko moramo soočiti z informacijo o neenaki in nepravični dostopnosti prebivalcev do patronažnih storitev.

Zdravstveni statistični letopis 2018

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2018 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.

Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije

Prehrana je pomemben dejavnik zdravja in dobrega počutja. Kaj in kako jemo, vpliva na naše zdravje skozi celotno življenje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo skupaj s partnerji projekta med prebivalci Slovenije izvedli nacionalno prehransko raziskavo, ki smo jo poimenovali SI.Menu 2017/18 in je del vseevropske raziskave o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil, ki jo na ravni EU usklajuje Evropska agencija za varnost hrane (EFSA).

Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji

Prvič je pred vami celostna publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. NIJZ od samega začetka spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil, v letu 2018 pa je prvič poskusno pripravil kratko poročilo o zdravilih, predpisanih v bolnišnicah v letu 2017. Podatke je pridobil preko Ministrstva za zdravje za nekatere bolnišnice za šest-mesečno obdobje, le v UKC Ljubljana so podatke pripravili za celotno leto 2017.

Ekomomske posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji v obdobju 2015-2017

V obdobju 2015-2017 so v Sloveniji neposredni in posredni stroški zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola, predstavljali 3% vseh izdatkov za zdravstvo. Rezultati potrjujejo, da je tvegano in škodljivo pitje alkohola eden od največjih javnozdravstvenih problemov v Sloveniji.

Pričakujemo dojenčka

Vodnik o nosečnosti, porodu in zgodnjem starševstvu.