Publikacije

Kako skrbimo za zdravje?

Rezultati in analize preteklih raziskav Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije so objavljene v znanstvenih člankih in monografijah, ki vsebujejo komple-ksnejše analize in so večinoma dosegljive kot prosto dostopne spletne publikacije. Tokratna objava ključnih rezultatov raziskave iz leta 2016 pa je drugačna. Odločili smo se, da izpostavimo zgolj ključne številke o razširjenosti vedenj, ki vplivajo na zdravje, in njihove najosnovnejše značilnosti.

Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji

Izšla je znanstvena monografija Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (v e-obliki), ki prinaša celovit pregled in analizo stanja na področju pozitivnega in negativnega duševnega zdravja od 0 do 19 let, ter izpostavljal ključne duševne motnje in predloge ukrepov.
Kot omenja eden od recenzentov, gre za prvo tovrstno publikacijo pri nas, ki »zapolnjuje statistično praznino, s katero smo se v Sloveniji že nekaj časa soočali.«

Kako lahko starši pomagajo mladostnikom v stiski

Mladostniki v času epidemije lahko doživljajo stisko na več področjih in zaradi raznolikih vzrokov. Najpogosteje jih obremenjujejo šolske obveznosti ter ponovna vrnitev v šolske klopi, tudi zmanjšan stik z vrstniki je pustil svoj pečat.
Pomemben dejavnik, ki je mladim v pomoč pri spoprijemanju s stresom, so podporni medosebni odnosi. Pri tem smo na nekatere vidike lahko pozorni tudi starši in z nekaj posluha pripomoremo k izboljšanju njihovega počutja. Na vseh področjih nam bo v veliko pomoč uglašenost na potrebe in želje mladostnika ter odkrit in sprejemajoč pogovor.

Slabemu počutju sem kos

10 idej kako lahko mladosznik sam skrbi za dobro počutje

Nekaj tehnik za izboljšanje počutja

Poznamo mnogo preprostih tehnik, kiomogočajo, da se kljub obremenitvampočutimo samozavestni ter sposobni. Pomaga nam lahko že nekaj minutsproščanja ali tehnik osredotočanja, s katerimi za trenutek izstopimo iznaših misli in pozornost preusmerimona zunanje dogajanje.

Ocena potreb po vključitvi vsebin s področja varovanja duševnega zdravja v vzgojno-izobraževalne procese: metodološki dokument

Z namenom, da bi se lahko zagotovilo primerne vsebine s področja varovanja duševnega zdravja na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema in na področju strokovnega izpopolnjevanja, smo pripravili metodološki dokument s predstavitvijo osnovnega raziskovalnega ogrodja za celostni pregled obstoječih vsebin v vzgojno-izobraževalnih procesih in za odkrivanje vrzeli, ki bi jih bilo potrebno in pomembno nasloviti in zapolniti.

Ekonomske posledice demence v Sloveniji v obdobju 2015-2018

Ker demenca predstavlja velik javnozdravstveni problem, smo bolezen v našem poročilu osvetlili še z ekonomskega vidika. Posodobljena raziskava je pokazala, da je v Sloveniji, v obdobju 2015-2018, znašalo ekonomsko breme demence okoli 11,4 milijonov EUR oz. 0,3% vseh izdatkov za zdravstvo.