Cepljenje - za strokovno javnost

Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju - eRCO

24. 10. 2019
Z začetkom leta 2017 je v okviru eZdravja pričel z delovanjem Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju – eRCO, s katerim se samodejno prenašajo in zbirajo podatki o vseh opravljenih cepljenjih in neželenih učinkih.

AKTUALNA OBVESTILA

 

eRCO - Navodilo za vnos razloga za cepljenje pri opravljenih cepljenjih proti gripi

 

eRCO - Navodilo za vnos in vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), ki so bila opravljena v skladu z novim Programom cepljenja


 

eRCO je namenjen spremljanju izvajanja cepljenja v državi, ocenjevanju precepljenosti ter zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju. Štirinajsti člen Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva  (Ul RS, št. 65/00 in št. 47/15) navaja, da so obvezni uporabniki eZdravja izvajalci. Minister, pristojen za zdravje, za obvezne uporabnike storitev eZdravja določi pogoje, roke, način vključitve in uporabe eZdravja.

Po veljavni zakonodaji, ki ureja cepljenje (Zakon o nalezljivih boleznih, Program cepljenja in zaščite z zdravili, Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva), so izvajalci cepljenja dolžni voditi evidence o opravljenih cepljenjih in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini in o njih poročati na NIJZ. Tudi vse neželene učinke po cepljenju je potrebno obvezno prijaviti na NIJZ. NIJZ pa je zadolžen za upravljanje Registra obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja ter Registra neželenih učinkov po cepljenju.

Vsi javni zavodi (in tudi nekateri večji koncesionarji) podatke v eRCO avtomatizirano prenašajo preko zdravstvenega omrežja zNET, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med izvajalci zdravstvenih dejavnosti, preostali koncesionarji pa morajo za posredovanje podatkov poskrbeti preko varnega omrežja. Izvajalci cepljenja se postopoma vključujejo v sistem, v glavnem so vključeni javni zavodi in le posamezni zasebniki.

Podatke se v eRCO posreduje preko treh različnih modulov:

  1. Podatki o opravljenem cepljenju
  2. Neželeni učinki po cepljenju
  3. Program cepljenja (opustitev/odklanjanje cepljenja)

V prihodnje načrtujemo tudi razvoj analitičnega modula, ki bo omogočal pregled in enostavne analize podatkov posredovanih v eRCO.

Podatki o opravljenem cepljenju

V sklopu projekta eRCO so skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti po enotni metodologiji prilagodili njihove ambulantne programe (zaledne sisteme) tako, da ti omogočajo poenoteno beleženje podatkov o vseh opravljenih cepljenjih v Sloveniji, ter avtomatiziran prenos podatkov v centralno bazo eRCO. Izgled tega modula je tako pri posameznem izvajalcu odvisen od skrbnika njegove programske rešitve. NIJZ je v skladu z veljavno zakonodajo določil le nabor podatkov in poenotene šifrante.

Natančnejša navodila za beleženje podatkov o opravljenih cepljenjih najdete v eRCO metodoloških navodilih, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Podatki o opravljenih cepljenjih, ki so bili posredovani v eRCO za posamezno osebo (njen cepilni status) se izpiše oziroma je viden v Povzetku podatkov o pacientu. Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Neželeni učinki po cepljenju

Na NIJZ smo pripravili enoten modul, ki zdravnikom omogoča prijavo neželenih učinkov po cepljenju. Skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih so ta modul ugladili v njihove ambulantne programe, tako da je omogočena poenotena prijava in posredovanje podatkov o neželenih podatkih na NIJZ. Izgled tega modula je pri vseh izvajalcih enak. Modul omogoča prijavo neželenih učinkov po cepljenjih, katerih podatki so že bili posredovani v eRCO.

Natančnejša navodila za prijavo neželenih učinkov po cepljenju najdete v eRCO metodoloških navodilih, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Tehnično navodilo za vnos neželenih učinkov po cepljenju v modul eRCO je dostopen na naslednji povezavi.

V primeru, da zdravnik želi prijaviti neželene učinke po cepljenju, ki ni zabeležen v eRCO (npr.: oseba je bila cepljena v tujini), se prijavo neželenih učinkov posreduje na papirnatem obrazcu na NIJZ, kot do sedaj.

Program cepljenja (opustitev/odklanjanje cepljenja)

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva se v Registru obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja med drugimi beležijo tudi podatki o odklonitvi in kontraindikacijah za cepljenje. Zato smo na NIJZ smo pripravili enoten modul, ki zdravnikom omogoča za posamezno osebo pregled opravljenih cepljenj (ki so bila posredovana v eRCO) po programu cepljenja in beleženje opustitve/odklanjanja cepljenja. Skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih so ta modul vgradili v njihove ambulantne programe. Izgled tega modula je pri vseh izvajalcih enak.

Natančnejša navodila za pregledovanje opravljenih cepljenj po programu in beleženje opustitve/odklanjanja cepljenja najdete v eRCO metodoloških navodilih, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Tehnično navodilo za beleženje podatkov o opustitvi/odklonitvi cepljenja v modul eRCO je dostopen na naslednji povezavi.

Prehod na nov način evidentiranja je zahteven, zato vam bodo v pomoč vaši skrbniki programskih rešitev in sodelavci s področja eZdravja na NIJZ.  


Pogosta vprašanja in odgovori glede Elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO)

Vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih, ki so bili posredovani v eRCO - za posamezno osebo