Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo ( LOPV) – V3-1714

Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo ( LOPV) – V3-1714

Namen in cilj projekta je izpopolniti pregled nad kakovostjo pitne vode iz LOPV (lastne oskrbe s pitno vodo) v Sloveniji.

Ne spreglejte
Najnovejše

LOPV, oz. lastna oskrba s pitno vodo, je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode glede na 5. tč. 2. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Uradni list RS, št. 88/12, (v nadaljevanju »Uredba«)

Naziv projekta: Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo (LOPV)

Trajanje projekta: 1.4.2018-30.3.2019

Financiranje:

 • Ministrstvo za zdravje (50%)
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50%)

Sestava projektne skupine:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 • Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH)

Vodja projektne skupine:

 • prim.prof.dr.Ivan Eržen, dr.med., spec

Člani projektne skupine:

 • Bonia Miljavac, dr. med. spec. higiene
 • Irena Veninšek Perpar, dr. med. spec. epidemiologije in javnega zdravja
 • Ivanka Gale, dr. med. spec. higiene in javnega zdravja
 • Dr. Katarina Bitenc, univ. dipl. soc.
 • Mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem.
 • Katja Zelenik, dr. vet. med.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino

 

Opis projekta

Namen in cilj projekta je izpopolniti pregled nad kakovostjo pitne vode iz LOPV (lastne oskrbe s pitno vodo) v Sloveniji, oz. identificirati območja, kjer občina ne zagotavlja javne službe za oskrbo s pitno vodo in kjer uporabnikom ni zagotovljen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode ter je potrebno izvesti ukrepe za zaščito javnega zdravja, v povezavi z uporabo vode za pitje.

V Sloveniji je izdanih več kot 20 000 vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo. Podatki  o izdanih vodnih dovoljenjih bodo služili kot osnova za raziskavo kakovosti teh vodnih virov.  Zanje velja velika verjetnost, da voda, ki jo uporabljajo kot pitno vodo, ni zanesljive kakovosti.

Po podatkih Nacionalnega letopisa za leto 2016, se je  v Sloveniji 94 % prebivalcev oskrbovalo na oskrbovalnih območjih, pri katerih se je izvajal monitoring pitne vode, na mestu uporabe. Kakovost pitne vode ni bila znana za 6 % prebivalcev.  Delež prebivalcev je od regije do regije zelo različen. Najvišji delež lastne oskrbe s pitno vodo je v Koroški regiji (okoli 25%)., sledi Savinjska regija. Najnižji delež z lastno oskrbo s pitno vodo ima Primorsko – Notranjska regija. Dostopnost do varne pitne vode se v obdobju 2006–2016 ni bistveno izboljšala.

Velika in srednja oskrbovalna območja, ki oskrbujejo po več kot 1.000 ljudi (86 % prebivalcev) imajo praviloma ustrezno kakovost pitne vode. S stališča javnega zdravja so problematična oskrbovalna območja, ki oskrbujejo 50–500 oseb (okoli 560 leta 2016, oskrbovala so okoli 98.000 oseb), ki so v velikem deležu mikrobiološko onesnažena, tudi fekalno, o njihovi kemijski kakovosti pa so podatki pomanjkljivi; ni povsod ustreznega strokovnega upravljanja in priprave vode, ponekod tudi niso določena vodovarstvena območja. V letu 2016 je bilo pri rednih preskusih odvzetih 3.067 vzorcev, od tega je bilo 11 % mikrobiološko neskladnih vzorcev, 3 % zaradi E. coli. Delež neskladnih vzorcev močno pada z velikostjo oskrbovalnih območij, zlasti zaradi fekalne onesnaženosti; v razredu s 50-500 prebivalci je bilo mikrobiološko neskladnih 23 % vzorcev, 7,3 % zaradi E. coli.

 

Kratek opis predvidenih aktivnosti

 1. Analiza stanja spremljanja kakovosti pitne vode iz LOPV: izvedli bomo analizo obstoječih rezultatov preskušanj iz državnega monitoringa pitne vode iz LOPV, dostopnih v informacijskem sistemu v zadnjih 5 letih (NIJZ).
 2.  Oblikovanje podatkovne baze o kakovosti pitne vode iz LOPV za območja, kjer se izvaja državni monitoring: V informacijskem sistemu je za vsako oskrbovalno območje določeno, katero občino oskrbuje. V okviru projekta bomo v informacijskem sistemu omogočili vnos podatkov o dostopu do posameznega OO (oskrbovalnega območja) na ravni naselja (NLZOH). Od upravljavcev in lokalnih skupnosti bomo pridobili natančnejše podatke o številu uporabnikov, ki se oskrbujejo iz javnih vodovodov in posledično tudi o tistih prebivalcih, ki imajo LOPV (NIJZ, NLZOH). Podali bomo oceno mikrobiološke in kemične kakovosti pitne vode iz LOPV (NIJZ).
 3. Oblikovanje podatkovne baze o kakovosti pitne vode iz LOPV za področja, kjer se ne izvaja državni monitoring: V okviru projekta bomo v informacijskem sistemu omogočili vnos podatkov o dostopu do posameznega OO (oskrbovalnega območja) na ravni naselja (NLZOH). Od upravljavcev in lokalnih skupnosti bomo pridobili natančnejše podatke o številu uporabnikov, ki se oskrbujejo iz javnih vodovodov in posledično tudi o tistih prebivalcih, ki imajo LOPV (NIJZ, NLZOH). Podali bomo oceno kakovosti pitne vode iz LOPV kjer se ne izvaja državni monitoring, glede na razpoložljive podatke(NIJZ). Tako bomo informacijski sistem nadgradili tudi s podatki za vodovode, ki oskrbujejo manj kot 50 uporabnikov.
 4. Oblikovanje celovitega seznama nosilcev vodne pravice (dovoljenja) za LOPV: NIJZ bo pridobil seznam nosilcev vodne pravice po prostorskih enotah od Direkcije RS za vode, NLZOH bo poskrbel za uvoz teh podatkov in ureditev v informacijskem sistemu. S tem bomo zajeli vse posameznike, ki imajo vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo v Sloveniji ter dosegli medresorsko povezljivost baz.
 5. Podpora izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem: 1. prednostni cilj Akcijskega načrta je -Zagotavljanje zdravja prebivalcev z izboljšanjem dostopa do pitne vode. V okvirju projekta bomo identificirali območja kjer uporabnikom ni zagotovljen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode in je potrebno izvesti ukrepe za zaščito javnega zdravja, v povezavi z uporabo vode za pitje. Za namen boljše informiranosti prebivalstva o kakovosti pitne vode in osveščenosti ter pripravljenosti na ukrepanje, oz.  odpravo dejavnikov tveganja za zdravje uporabnikov, želimo  pridobiti orodje oz. licenco za prikaz ocene kakovosti PV za splošno javnost, v vodilni svetovni ARC-GIS platformi,  ki je namenjena za izdelavo, upravljanje, deljenje in analizo prostorskih podatkov.  Platforma deluje v oblaku in je že postala standard v javni upravi. Usposobiti je treba tudi kader za uporabo tega orodja (NIJZ).
 6. Naključno preskušanje kakovosti pitne vode iz LOPV, kjer ne obstaja nobenih podatkov o kakovosti pitne vode : obstoječi informacijski sistem MPV bomo nadgradili s podatki o kakovosti pitne vode iz LOPV, naročenih iz strani uporabnikov LOPV, ob predhodni pridobitvi njihovega soglasja za uporabo le-teh(NLZOH). V letu 2017 so vsa mikrobiološka preskušanja zbrana v enotnem informacijskem sistemu ne glede na lokacijo NLZOH.  Ocenjujemo, da bi lahko za leto 2017 in 2018 pridobili podatke o mikrobiološki kakovosti za več kot 150 vzorcev oziroma vodnih virov. V letu 2018 bomo s pomočjo sofinanciranja mikrobioloških preskušanj spodbudili imetnike vodne pravice za lastno oskrbo s pitno vodo k testiranju pitne vode.  S to pobudo želimo uporabnikom zajetij za pitno vodo omogočiti, da se seznanijo s tem, kakšna je kakovost vode, ki jo uporabljajo za pitje, pripravo hrane, osebno higieno (umivanje zob), ipd.  ter prispevati k izboljšanju zavedanja o pomembnosti mikrobiološko ustrezne pitne vode in k zmanjšanju tveganj za okužbe s pitno vodo. Ocenjujemo, da bi s to pobudo lahko pridobili podatke za dodatnih 200 vzorcev  oziroma 200 vodnih virov. Raziskava bi bila usmerjena v mikrobiološke parametre, ki so pokazatelji fekalnega onesnaženja (Escherichia coli in enterokoki).  Izvedli bomo tudi analizo kakovosti pitne vode na podlagi tako zbranih podatkov (NIJZ).
 7. Priprava predlogov za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode iz LOPV: v času trajanja raziskovalnega projekta bomo oblikovali spletni priročnik za vzdrževanje vodovoda namenjenega samooskrbi objekta s pitno vodo . Priročnik bo vseboval sanitarno-tehnične zahteve za varno oskrbo s pitno vodo vključno z navodili za čiščenje in vzdrževanje (NLZOH), napotke za prepoznavanje in obvladovanje nevarnosti in nevarnih dogodkov pri LOPV in priporočen obseg ter pogostost preskušanj (NIJZ). V slovenskem prostoru takšnega priročnika oziroma navodil še ni izdelanih.

 

Gradiva:

arrs projekti, pasica z logotipi
Za dobro javno zdravje
Mediji

Energijske pijače niso za otroke in mladostnike

Podrobno
Mediji

Svetovni dan voda 2023

Podrobno
Območna enota Murska Sobota

Zaključek akcije Zimska gibanica 2023

Podrobno