Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

Spremljanje nalezljivih bolezni

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 17.03.2023
Objavljeno: 17.03.2023

Sezona v 10. tednu 2023 (6. 3. 2023 do 12. 3. 2023)

Kroženje virusov gripe v Sloveniji ostaja izrazito. Število obiskov in posvetov v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva zaradi akutnih okužb dihal (AOD) je nekaj višje v vseh starostnih skupinah. Zaradi gripi podobne bolezni (GPB) je bilo več obiskov in posvetov v starostnih skupinah do 19 let. Na višjo incidenco AOD in GPB lahko vpliva tudi nekaj več okužb s SARS-CoV-2 v zadnjih tednih, ki so bile prepoznane kot gripa ali druge okužbe dihal.

Skupni delež laboratorijsko potrjenih primerov gripe je bil v tednu 10/2023 13%, kar je nekaj več kot v preteklem tednu (11,2%). Še naprej narašča delež influence tipa B, ki je dosegel 62,3% (pretekli teden 55%). Med influenco tipa A prevladuje delež podtipa A(H1N1)pdm09, ki je bil 63% (pretekli teden 78%). Priliv vzorcev bolnikov z AOD in GPB v laboratorije je bil v tednu 10/2023 nižji kot v preteklem tednu. V vzorcih iz primarnega zdravstva (mreža za spremljanje GPB in AOD) je bilo na influenco pozitivnih 46% testiranih vzorcev (pretekli teden 54%). Delež influence B je znašal 77%, delež influence A pa 23%. Pri influenci A smo dokazovali izključno podtip A(H1N1)pdm09. V vzorcih odvzetih pretežno v bolnišnicah je bil virus influence dokazan v 11,7% testiranih vzorcev (pretekli teden 10%). Tudi v vzorcih odvzetih pretežno v bolnišnicah, je delež influence B (60%) presegal delež influence A (40%). Pri influenci A je bilo podtipa A(H1N1)pdm09 57% in podtipa A(H3N2) 43%.

V sezoni 2022/23 (od 3. 10. 2022 do 12. 3. 2023) smo v Sloveniji laboratorijsko potrdili 3776 primerov influence tipa A in 603 primerov influence tipa B.

V tednu 10/2023 je bil skupni delež vzorcev, v katerih smo dokazali RSV nižji kot pretekli teden, to je 1,7% testiranih vzorcev. Delež vzorcev v katerih smo dokazali humane metapnevmoviruse je bil nekaj višji, kot pretekli teden in je znašal 6,4% testiranih vzorcev (pretekli teden pa 5% testiranih vzorcev). Pogosteje smo humane metapnevmoviruse dokazovali v vzorcih iz bolnišnic.

Izmed drugih virusnih povzročiteljev AOD smo pri bolnikih še vedno največ krat dokazali rinoviruse (v 18% testiranih vzorcev, prejšnji teden pa v 20% testiranih vzorcev). Rinoviruse in druge virusne povzročitelje obolenj dihal smo pogosteje dokazovali v vzorcih odvzetih v ambulantah primarnega zdravstva. V izrazitejšem deležu so bili dokazani adenovirusi (v 8,5% testiranih vzorcev, primar – 19%, bolnišnice – 7,5%), humani bokavirusi (4,2% testiranih vzorcev) in sezonski koronavirusi (2,5% testiranih vzorcev). Drugi virusni povzročitelji AOD so se pojavljali v nižjih deležih: enterovirusi, humani parechovirusi in virusi parainfluence (v deležih med 0,7% in 1,6% testiranih vzorcev).

V evropski regiji je gripa še vedno vsesplošno razširjena in kroženje virusov gripe v večini regije ostaja izrazito. Po poročilih ECDC je v tednu 9/2023 poročalo 39 držav: 11 držav je incidenco GPB ocenilo pod pražno vrednostjo, 11 kot nizko, 16 kot srednjo in Bosna in Hercegovina kot visoko. Večina držav (21) še vedno poroča o vsesplošni geografski razširjenosti pojavljanja gripe, 6 o regionalnem pojavljanju, iz 12 držav pa poroča o lokalnem ali o sporadičnem pojavljanju. Od vseh vzorcev odvzetih v ambulantah primarnega zdravstva, jih je bilo na gripo pozitivnih 24% (v tednu 8/2023 je bil delež pozitivnih na gripo 25%). Med pozitivnimi vzorci je bilo 67% influence B in 33% influence tipa A. Pri influenci A je z 77% prevladoval podtip A(H1N1)pdm09, podtipa A(H3N2) je bilo 15%. Od držav, ki so testirale reprezentativno velik vzorec brisov iz primarnega zdravstva, je bil delež pozitivnih na gripo nad 10% (pražna vrednost) presežen v 24 državah; v 4 državah pa je presegel 40% testiranih vzorcev (v Sloveniji, Romuniji, na Nizozemskem in Madžarskem).

V Severni Ameriki kroženje virusov gripe upada hitreje, kot v Evropi. V ZDA je bila incidenca GPB v tednu 9/2023 prvič pod pražno vrednostjo. Prevladuje influenca tipa A (82%) in med influenco A je nekaj več podtipa A(H3N2) – 55. V Kanadi s 53% prevladuje influenca tipa B, med virusi influence tipa A pa podtip A(H1N1)pdm09 – 65%.

Podatki viroloških analiz so v Slikah 3 in 4 ter v Tabeli 1.

Akutne okužbe dihal se pojavljajo preko celega leta. V toplejših mesecih je število obolelih majhno, saj so okoljski dejavniki (temperatura zraka, osončenost) manj primerni za širjenje povzročiteljev okužb dihal. V jesenskih mesecih število akutnih okužb dihal prične pričakovano naraščati in običajno doseže vrh v januarju ali februarju. Vzrokov je več – po eni strani se spremnijo okoljski dejavniki, ki omogočajo boljše preživetje mikrobov v okolju, pa tudi možnost prenosa se poveča, saj se predšolski otroci in šolarji v vrtcih oz. šolah ponovno intenzivno družijo. Največji porast števila akutnih okužb dihal pa je zaznati s pojavom in kroženjem virusov influence – povzročiteljev gripe.

Večino akutnih okužb dihal povzročajo virusi, precej redkeje bakterije. Oboleli največkrat ne potrebujejo nasveta zdravnika, saj so okužbe samoomejujoče t.j. v nekaj dneh ali tednu dni izzvenijo same po sebi. Le manjši del obolelih poišče zdravniško pomoč.

Pojav in razširjenost akutnih okužb dihal pozorno spremljamo, da zaznamo razširjenost, obseg in vrsto virusov, ki se pojavljajo med prebivalstvom. V Sloveniji že od l. 1999 dalje sezono gripe in drugih akutnih okužb dihal spremljamo in ocenjujemo na osnovi opazovanja vzorca populacije, ki zajame nekaj manj kot 4 % prebivalstva. Iz približno 60 ambulant osnovnega zdravstvenega varstva tedensko prejmemo podatek o številu bolnikov, ki so se oglasili pri izbranem zdravniku z boleznijo, podobno gripi (GPB) ali z drugo akutno okužbo dihal (AOD). Zdravniki se ob obravnavi bolnika lahko odločijo za odvzem brisov zgornjih dihal (nosu in žrela). Laboratorij za javnozdravstveno virologijo NLZOH vzorce analizira in ugotavlja prisotnost virusov influence kot tudi drugih najbolj pogostih virusov. Tak način spremljanja se imenuje mrežno spremljanje gripe in akutnih okužb dihal, saj ne zajemamo podatkov iz celotne slovenske populacije, pač pa zgolj iz manjšega dela, kar za oceno poteka sezone povsem zadostuje. Seveda pa ne razpolagamo s celotnim številom obolelih, saj večina niti ne išče oz. potrebuje zdravniške pomoči. Za boljši vpogled v sezono vzorce kužnin dihal posredujeta še dve bolnišnici.

Podatke, ki jih zberemo na tak način predstavljamo v Slikah 1-4 ter v Tabeli 1. V Sliki 1 predstavljamo tedensko stopnjo obolevnosti z GPB in v Sliki 2 tedensko stopnjo obolevnosti z AOD – podatki izhajajo iz vzorca populacije. Sliki 3 in 4 vsebujeta rezultate viroloških analiz kužnin obolelih z akutno okužbo dihal, ki poteka v Laboratoriju za javnozdravstveno virologijo NLZOH. Vzorci prihajajo iz ambulant osnovnega zdravstvenega varstva, ki so vključene v mrežo za spremljanje gripe. V Tabeli 1 so zbrani rezultati testiranja na gripo in druge respiratorne viruse večine laboratorijev v Sloveniji.

Slika 1: Incidenčna stopnja gripi podobnih bolezni v sezoni 2022/2023 in 2021/2022

Slika 2: Incidenčna stopnja akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023 in 2021/2022

Slika 3: Virološki podatki o kroženju influence v Sloveniji v sezoni 2022/2023 (Podatki mrežnega spremljanje na vzorcu ambulant primarnega zdravstva)

Slika 4: Virološki podatki o kroženju različnih respiratornih virusov v Sloveniji v sezoni 2022/2023 (Podatki mrežnega spremljanje na vzorcu ambulant primarnega zdravstva)

Opomba: Število pozitivnih vzorcev v posameznem tednu je lahko večje kot število testiranih vzorcev, saj v nekaterih vzorcih dokazujemo po dva ali več različnih vrst virusov.

Tabela 1: Število vzorcev, ki izhajajo pretežno iz bolnišnic in so bili testirani na influenco ter na druge respiratorne viruse

TedenTestiranih na influencoPoz. na influenco APoz. na influenco BTestiranih na RSVPoz. na RSVTestiranih na ADPoz. na ADTestiranih na ENTPoz. na ENTTestiranih na RVPoz. na RVTestiranih na hMPVPoz. na hMPVTestiranih na PIVPoz. na PIVTestiranih na hBoVPoz. na hBoVTestiranih na hCoVPoz. na hCoVTestiranih na ENT/RVPoz. na ENT/RVTestiranih na PeVPoz. na PeV
8/23207410891207446784501462180387704577042782770135951051451
9/23190487102190441806621714207507903879083147790166141061672
10/231619761131619267835918542165577251772103131077219558832072

Legenda: A(H1)-influenca podtipa A(H1N1)pdm09, A(H3)-influenca podtipa A(H3N2), B(Victoria)-influenca tipa B, linija Victoria, B(Yamagata)-influenca tipa B, linija Yamagata, RSV-respiratorni sincicjski virus, AD-adenovirus, ENT-enterovirus, RV-rinovirus, ENT/RV-enterovirus in rinovirus skupaj (test ju ne loči), hMPV-humani metapnevmo virus, PIV-virus parainfluence, hBoV-humani boka virus, PeV-humani parechovirus.

V tednu 10/2023 so podatke prispevali mikrobiološki laboratoriji: NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, NLZOH Koper, NLZOH Nova Gorica, NLZOH Murska Sobota, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Splošna bolnišnica Jesenice.

Podrobni podatki o kroženju respiratornega sincicijskega virusa so na voljo na naslednji povezavi.

Metodologija ocene poteka sezone gripe

Vsak teden sproti ocenimo, kako poteka sezona gripe. Potek sezone izrazimo s trendom rasti/zmanjševanja števila obolelih, geografsko razširjenostjo in intenziteto sezone (večje ali manjše število obolelih v primerjavi z istim obdobjem v predhodnih sezonah).

1. Trend:

 • obolevnost z gripo se povečuje
 • obolevnost z gripo je približno enaka kot v prejšnjem tednu
 • obolevnost z gripo se zmanjšuje

2. Geografska razširjenost:

 • kroženja virusa influence nismo zaznali
 • potrdili smo posamezne (=sporadične) primere gripe
 • pojav virusa influence smo potrdili samo v eni regiji
 • gripo smo zaznali v več regijah
 • gripa je razširjena po celotni Sloveniji

3. Intenziteta gripe

 • gripa se ne pojavlja
 • srednja intenziteta – obolevanje z gripo je v okviru pričakovane za obdobje leta
 • višja intenziteta – obolevanje z gripo je nad pričakovano za obdobje leta
 • visoka intenziteta – obolevanje z gripo je izrazito nad pričakovano za obdobje leta

Podatki o sezoni gripe se na podoben način zbirajo v državah EU in širši evropski regiji in so dostopni na spletni strani: https://www.flunewseurope.org/

Epidemiološki in virološki podatki o akutnih okužbah dihal  in gripi izhajajo iz Nacionalnega programa za gripo, ki ga izvajata NIJZ in NLZOH.

Za dobro javno zdravje
Spanje

Strokovno srečanje Odrasli in spanje

Podrobno
Koronavirus

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Cepljenje

Najpogostejša vprašanja in odgovori o uvedbi cepljenja proti KME v Program cepljenja

Podrobno