Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. november 2019

• Pri različnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti preverjamo posamezne čakalne sezname za izbrane storitve, kar pomeni dvig kakovosti podatkov. Izboljšanje kakovosti podatkov vpliva na prikaz podatkov o številu čakajočih, nima pa vpliva na dejanske čakalne dobe pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Mesečna poročila o čakalnih dobah zato medsebojno niso primerljiva.

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 11. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 2 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 4 dni manj.

• Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo. Pri pregledih za 10,3 %, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 7,3 %.

• Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 11. 2019 čaka 35.599 oseb, kar pomeni 3.163, oziroma 9,8% čakajočih več, kot na isti dan preteklega leta in 1.205, oziroma 3,5% več kot na prvi dan preteklega meseca.

• Nad dopustno čakalno dobo za 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev na dan 1. 11. 2019 čaka 40.094, kar pomeni 323 oziroma 0,8% čakajoči manj, kot na isti dan preteklega leta in 882, oziroma 2,1% manj, kot na isti dan preteklega meseca.

• Največ vrst zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 76 % vseh čakajočih, kar je 5% več, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 61%, kar je 10% več, kot isti dan preteklega meseca.

• Na naboru 25 prvih pregledov izvajalci zdravstvenih storitev v 40% ponujajo točne termine, v 57% okvirne termine ter v 3% proste sprejeme brez čakalnih dob. V povprečju so čakalne dobe točnih terminov na prve preglede 65 dni krajše od čakalnih dob okvirnih terminov.

• Pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa na naboru 379 storitev izvajalci v 27% seznamov ponujajo točen termin v 65% okvirni termin ter v 8% prost sprejem brez čakalnih dob. V povprečju je čakalna doba točnega termina na terapevtsko-diagnostično storitev 76 dni krajša od čakalne dobe okvirnega termina.