Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Srčno popuščanje je zdravstveno stanje s pogostimi hospitalizacijami, visoko umrljivostjo in velikimi stroški obravnave. Zaradi boljše obravnave akutnih stanj v kardiologiji in staranja prebivalstva narašča prevalenca srčnega popuščanja, ki je edino stanje v kardiologiji, katerega breme se povečuje.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naziv projekta: Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Trajanje projekta: 1. 1. 2016–31. 12. 2018 (30. 6. 2019)

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Vloga NIJZ: partner

Vloga Splošne bolnišnice Murska Sobota: partner

Projekt vodi: Splošna bolnišnica Celje

Vodja projekta: prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

Predstavitev projekta:

Epidemiološki podatki o bremenu srčnega popuščanja v smislu števila hospitalizacij in prevalence srčnega popuščanja so za Slovenijo skopi in večinoma omejeni na posamezno bolnišnico in določeno časovno obdobje. Namen naše raziskave je dobiti podatke o epidemiološkem bremenu srčnega popuščanja v Sloveniji (standardizirana stopnja hospitalizacij in umrljivosti po hospitalizaciji, prevalenca srčnega popuščanja), kar bo omogočalo analizo stanja ter načrtovanje tako strokovnih ukrepov kot ukrepov zdravstvene politike za učinkovitejše obvladovanje srčnega popuščanja.

Projekt je razdeljen na dva dela: prvi del je namenjen oceni bremena srčnega popuščanja na osnovi podatkov iz nacionalnega registra hospitalizacij in registra Prijava smrti, drugi del pa je namenjen oceni prevalence srčnega popuščanja v splošni populaciji.

Faze projekta in njihova realizacija:

V prvi raziskavi smo ugotavljali grobe in standardizirane stopnje hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja (SP) ter trende v letih od 2004 do 2012 v Sloveniji in posameznih regijah. Raziskali smo vpliv starosti, spola, leta hospitalizacije, dodatnih diagnoz in regije na bolnišnično, 30-dnevno, 1-letno umrljivost ter 30-dnevne in 1-letne ponovne hospitalizacije po prvi hospitalizaciji zaradi SP.

Za opredelitev do teh ciljev smo izvedli retrospektivno epidemiološko raziskavo o številu hospitalizacij zaradi SP. Iz registra Spremljanje bolnišničnih obravnav NIJZ smo pridobili in analizirali podatke za vse hospitalizirane bolnike, odpuščene z diagnozo SP v obdobju med letoma 2004 in 2012. Podatke iz registra Spremljanje bolnišničnih obravnav smo združili z registrom Prijava smrti NIJZ in dobili podatke o datumu in vzroku smrti do konca leta 2013. Izidi raziskave o številu hospitalizacij zaradi SP so bili hospitalizacija zaradi SP (SP kot glavni razlog za hospitalizacijo), prva hospitalizacija s SP ter hospitalizacija s SP (SP navedeno kot katerakoli diagnoza), 30-dnevna in 1-letna ponovna hospitalizacija po prvi hospitalizaciji zaradi SP ter bolnišnična, 30-dnevna in 1-letna celokupna umrljivost po prvi hospitalizaciji s SP. Izračunali smo letne grobe in standardizirane stopnje hospitalizacij zaradi SP, ponovnih hospitalizacij in umrljivost ter ugotavljali letne trende z analizo variance (ANOVA). Podatke smo standardizirali z metodo direktne standardizacije za 5-letne po spolu ločene starostne skupine iz slovenskega prebivalstva v letu 2011. Z multiplimi modeli logistične regresije smo ugotavljali povezanost demografskih in kliničnih podatkov bolnikov z izidi ponovnih hospitalizacij in umrljivosti. V modelih smo vključili spol, starost, leto sprejema, zdravljenje v enoti za intenzivno medicino in izbrane pridružene bolezni.

Med letoma 2004 in 2012 smo zabeležili 2.430.748 hospitalizacij zaradi bolezni, od tega 158.303 (6 %) s SP. Končni vzorec hospitalizacij je vključeval 156.859 hospitalizacij s SP. Med bolniki s SP (54 % žensk, povprečna starost 78 let) in med različnimi regijami so bile najpogostejše pridružene bolezni arterijska hipertenzija (AH) (49-70 %), pljučno obolenje (33-50 %), atrijska fibrilacija (AF) (30-43 %), sladkorna bolezen tipa 2 (SB2) (18-29 %) in ishemična bolezen srca (IBS) (15-28 %). Grobe letne stopnje so se v opazovanem obdobju zvišale za 12 % pri hospitalizacijah zaradi SP, 3 % pri prvih in 15 % pri hospitalizacijah s SP (P = <0,001, 0,100 in <0,001). Standardizirane letne stopnje so se v opazovanem obdobju znižale za 7,5 % pri hospitalizacijah zaradi SP, 6,9 % pri prvih in 4,6 % pri hospitalizacijah s SP (P = <0,001, 0,078 in <0,031). Standardizirane stopnje hospitalizacij zaradi SP so bile višje pri moških in starejših. Standardizirane stopnje hospitalizacij zaradi SP so se razlikovale po statističnih regijah. Najvišje so bile v Posavski za glavne in Posavski in Zasavski za prve hospitalizacije zaradi SP. Stopnje 1-letnih ponovnih hospitalizacij so se zvišale, medtem ko so 30-dnevne ostale nespremenjene za Slovenijo in njene statistične regije. Stopnje umrljivosti so prav tako ostale nespremenjene po regijah. V regresijskih modelih so bila RO za ponovne hospitalizacije in umrljivost primerljive po regijah. Starejši, moški, ter bolniki s pridruženimi boleznimi kot na primer z miokardnim infarktom, kronično ledvično boleznijo in maligno boleznijo so imeli večje obete za ponovno hospitalizacijo ali umrljivost.

V drugi raziskavi smo ugotavljali pogostost SP med prebivalci mesta Murska Sobota, starimi 55 let ali več, in jo preračunali na celotno populacijo Murske Sobote ter populacijo Slovenije. Izvedli smo pregledno-presečno epidemiološko (prevalenčno) raziskavo o pogostosti SP v mestu Murska Sobota. S pomočjo Statističnega urada Republike Slovenije smo pridobili osebne podatke o 2861 prebivalcih mesta Murska Sobota (vključujoč naselje Rakičan) starih 55 let ali več, in jih pisno povabili v raziskavo. Preiskovanci so najprej opravili presejalni pregled, med katerim smo izmerili koncentracijo NT-proBNP. Glede na izvid smo preiskovance s koncentracijo NT-proBNP ≥ 125 pg/mL in 10 % kontrol z vrednostjo NT-proBNP < 125 pg/mL povabili na nadaljnji diagnostični pregled, med katerim smo opravili ultrazvok srca, klinični pregled, EKG, test pljučne funkcije, 6-minutni test hoje in nekatere druge preiskave. Za validacijo in zagotavljanje nepristranskosti smo vse ultrazvočne posnetke validirali v eksternem mednarodno priznanem ultrazvočnem centru. Nato se je do morebitne diagnoze SP opredelil mednarodni panel treh ekspertov, ki je na osnovi podatkov o simptomih, znakih, redni terapiji, EKG-ju, ultrazvoku srca in drugih kliničnih podatkih postavil diagnozo SP v skladu z najnovejšimi smernicami Evropskega združenja kardiologov (ESC)/Evropskega združenja za srčno popuščanje ESC (HFA). Pogostost srčnega popuščanja s 95 % intervali zaupanja (IZ) je bila izračunana med udeleženci raziskave (starimi 55 let in več) in ekstrapolirana na celotno prebivalstvo mesta Murska Sobota. Razlike v številu ali aritmetičnem povprečju kliničnih značilnostih med preiskovanci s SP in brez so bile izračunane s pomočjo t-testa za številske in Fischer-jevega testa za opisne spremenljivke.

Do sedaj smo opravili vmesno analizo; končna analiza je še v teku, saj smo zaradi zagotavljanja vseh navedenih standardov prosili za podaljšanje projekta v trajanju 6 mesecev (do 30. 6. 2019).


Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

1.01 Izvirni znanstveni članki

LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, SEDLAR, Nataša, ANKER, Stefan D., FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Heart failure prevalence in the general population: SOBOTA-HF study rationale and design. ESC Heart Failure, ISSN 2055-5822, 2019, vol. 6, iss., str. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ehf2.12496, doi: 10.1002/ehf2.12496. [COBISS.SI-ID 4567781]

OMERSA, Daniel, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Regional differences in heart failure hospitalizations, mortality, and readmissions in Slovenia 2004-2012. ESC Heart Failure, ISSN 2055-5822, 2019, vol. 6, iss., str.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ehf2.12488, doi: 10.1002/ehf2.12488. [COBISS.SI-ID 4567525]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. National trends in heart failure hospitalization rates in Slovenia 2004-2012. European journal of heart failure, ISSN 1388-9842, 2016, vol. 18, iss. 11, str. 1321-1328, doi: 10.1002/ejhf.617. [COBISS.SI-ID 3702245]

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Mortality and readmissions in heart failure: an analysis of 36,824 elderly patients from the Slovenian national hospitalization database. Wiener Klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, 2016, jg. 128, suppl. 7, str. S512-S518, ilustr., doi: 10.1007/s00508-016-1098-2. [COBISS.SI-ID 3759845]

CVETINOVIĆ, Nataša, LONČAR, Goran, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Heart failure management in the elderly – a public health challenge. Wiener Klinische Wochenschrift, ISSN 0043-5325, 2016, jg. 128, suppl. 7, str. S466-S473, ilustr., doi: 10.1007/s00508-016-1138-y. [COBISS.SI-ID 3800293]

1.02 Pregledni znanstveni članek

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Factors related to self-care behaviours in heart failure: a systematic review of European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale studies. European journal of cardiovascular nursing, ISSN 1474-5151, 2017, vol. 16, no. 4, str. 272-282, doi: 10.1177/1474515117691644. [COBISS.SI-ID 3858149]

SEDLAR, Nataša, SOČAN, Gregor, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny, LAINŠČAK, Mitja. Measuring self-care in patients with heart failure: a review of the psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). Patient education and counseling, ISSN 0738-3991. [Print ed.], 2017, vol. 91, no. 100, str. 1304-1313, doi: 10.1016/j.pec.2017.02.005. [COBISS.SI-ID 3858405]

1.04 Strokovni članek

FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GRABAR, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, NEMEŠ, Silva, BEZNEC, Peter, ERŽEN, Ivan. Osrednja vloga bolnišnice v regijski raziskovalni dejavnosti. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, sep. 2018, let. 45, št. 9, str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 4366565]

1.05 Poljudni članek

FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Aktivnosti na področju zgodnjega odkrivanja in obvladovanja srčnega popuščanja. Četrt: zbornik mestnih četrti Murska Sobota, dec. 2017, str. 2. [COBISS.SI-ID 4110053]

Doktorska disertacija

OMERSA, Daniel. Ocena epidemioloških značilnosti srčnega popuščanja v Sloveniji: doktorska disertacija = Assessment of epidemiological characteristics of heart failure in Slovenia: doctoral dissertation. Ljubljana: [D. Omersa], 2018. VIII, 70 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101151. [COBISS.SI-ID 4194789]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Leto 2020

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Determinants of health-related quality of life in patients with heart failure: the importance of non-clinical variables. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 314. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27553795]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Differences in heart failure patients with different levels of depressive symptomatology: disease severity, health-related quality of life and life satisfaction. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 314. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27552259]

PRSA, Gregor, OMERSA, Daniel, SEDLAR, Nataša, ANKER, Stefan D., FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, LAINŠČAK, Mitja. Comparison of heart rate variability parameters among patients with different types of heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 356. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27556355]

DORA, Eva, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, SEDLAR, Nataša, ANKER, Stefan D., OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja. Assessment of functional capacity in patients with heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, 2020, ISSN 1567-4215, vol. 22, suppl. 1, str. 278. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1963. [COBISS.SI-ID 27558403]

Leto 2018

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Psychological interventions to improve psychological outcomes in patients with heart failure: a systematic literature review. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 586. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244965]
LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Pulmonary function testing in heart failure patients. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 97. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4243941]

LAINŠČAK, Mitja, ZUPAN, Anja, CRNČIĆ, Danijel, NIKOLAJEVIC, Ivica, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Left ventricular dysfunction and heart failure in general population. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 426. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244197]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Health-related quality of life, depressive symptoms and satisfaction with life in population with and at risk of heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 463. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244453]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ZUPAN, Anja, SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja. Heart failure prevalence in general population – interim report of the Screening Of adult urBan pOpulation To diAgnose Heart Failure (SOBOTA-HF) study. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 572. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4244709]
DORA, Eva, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja. The short physical performance battery and nutritional status assessment in patients with heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2018, vol. 20, suppl. 1, str. 588. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.1197. [COBISS.SI-ID 4245221]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Depressive symptoms and health-related quality of life in patients with heart failure. European journal of public health, ISSN 1464-360X. [Online ed.], 2018, vol. 28, suppl. 4, str. 460. https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky218.150/5192696, doi: 10.1093/eurpub/cky218.150. [COBISS.SI-ID 4367845]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Depressive symptoms are major determinant of restricted health-related quality of life in patients with heart failure. European heart journal, ISSN 0195-668X, 2018, vol. 39, suppl. 1, str. 460. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy566.P5404, doi: 10.1093/eurheartj/ehy566.P5404. [COBISS.SI-ID 4367589]

Leto 2017

FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GRABAR, Daniel. (Za)kaj raziskujemo v Splošni bolnišnici Murska Sobota?. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Akademik Anton Vratuša – med znanostjo in politiko: Pomurska akademija Pomurju: (zbornik povzetkov), 15. znanstvena konferenca Pomurske Akademsko Znanstvene Unije, PAZU, Murska Sobota, 24. in 25. november 2017. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. 2017, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 16111667]

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Burden of comorbidities in elderly patients hospitalized with heart failure. Clinical health promotion, ISSN 2226-5864, Apr 2017, vol. 7, suppl. 1, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 3928549]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. Patient phenotypes and outcome in heart failure: a national hospitalization database cluster analysis. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2017, vol. 19, suppl. 1, str. 68. [COBISS.SI-ID 3941349]

SEDLAR, Nataša, LAINŠČAK, Mitja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Factors associated with self-care behaviours in heart failure: a systematic review of european heart failure self-care behaviour scale (EHFScBS) studies. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2017, vol. 19, suppl. 1, str. 140. [ COBISS.SI-ID 3941605]

KLOMPSTRA, Leonie, SEDLAR, Nataša, STRÖMBERG, Anna, MÅRTENSSON, Jan, LAINŠČAK, Mitja, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, JAARSMA, Tiny. Effective interventions to improve self-care in patients with heart failure. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2017, vol. 19, suppl. 1, str. 308. [COBISS.SI-ID 3941861]

LAINŠČAK, Mitja, SEDLAR, Nataša, SOČAN, Gregor, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, MÅRTENSSON, Jan, STRÖMBERG, Anna, JAARSMA, Tiny. Psychometric properties of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScBS). European journal of cardiovascular nursing, ISSN 1474-5151, 2017, vol. 16, no. S1, str. S74. [COBISS.SI-ID 3955429]

Leto 2016

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Differences in hospitalizations for heart failure between women and men: analysis of the Slovenian national heart failure hospitalizations database. Clinical health promotion, ISSN 2226-5864, June 2016, vol. 6, suppl. 1, str. 144-145. [COBISS.SI-ID 3667941]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. Survival after first heart failure hospitalization in Slovenia between 2004 and 2012. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2016, vol. 18, suppl. 1, str. 153. [COBISS.SI-ID 3647973]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. National trends and predictors of readmissions after HF hospitalization in Slovenia. European Journal of Heart Failure, Supplement, ISSN 1567-4215, 2016, vol. 18, suppl. 1, str. 313. [COBISS.SI-ID 3648229]

OMERSA, Daniel, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, ERŽEN, Ivan, LAINŠČAK, Mitja. Regional differences in heart failure hospitalizations in Slovenia 2004-2012. European journal of public health, ISSN 1101-1262, nov. 2016, vol. 26, suppl. 1, str. 379. [COBISS.SI-ID 3768293]

OMERSA, Daniel, LAINŠČAK, Mitja, ERŽEN, Ivan, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Nacionalni trendi stopenj hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja in umrljivosti = National trends in heart failure hospitalizations and mortality. V: KRAIGHER, Alenka (ur.), BERGER, Tatjana (ur.), NIKOLIČ, Saša (ur.). Javno zdravje – povezovanje za zdravje: zbornik izvlečkov = Public health – networking for health. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2016, str. 158-159. [COBISS.SI-ID 3798757]

Za dobro javno zdravje
Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Podrobno
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno