Publikacije

Usposabljanje za zmanjševanje neenakosti v zdravju

V sklopu projekta Skupaj za zdravje, delovnega sklopa otroci in mladostniki, je v okviru Delovne skupine za zdravstvene storitve za mlade v lokalni skupnosti delovala ožja skupina za pripravo programa usposabljanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju. Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno izvajalcem preventivnega programa Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle, ki ga je v okviru projekta Skupaj za zdravje pripravila omenjena delovna skupina.

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov - ocena potreb

Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje otrok in mladostnikov se uvršča med temeljne zdravstvene cilje. Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov je potrebno dograjevati, saj se s spremembami v družbenem okolju in življenjskem slogu pojavljajo drugačni nevarnostni dejavniki za njihovo zdravje ter nova obolevnost. Prednostni cilji razvoja pediatričnega varstva na primarni ravni v evropskih državah so ob zagotavljanju dosežene ravni kakovosti zdravstvenega varstva usmerjeni v zmanjševanje razlik in odpravljanje neenakosti v zdravju.

Učni načrt Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov

V sklopu projekta Skupaj za zdravje, delovnega sklopa otroci in mladostniki, je delovala ožja skupina za prenovo programa usposabljanja Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov. Usposabljanje »Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov« je namenjeno zdravnikom specializantom pediatrije in je obvezni del specializacije.

Strokovne podlage za posodobitev programa preventivnega zdravstvenega varstva nosečnic, otročnic, novorojenčkov in dojenčkov na domu ter podlage za nadaljnji razvoj preventivnih programov za zmanjševanje neenakosti v zdravju

Danes ni več nobenega dvoma, da se temelji dolgoročnega zdravja posameznika pričnejo oblikovati že pred rojstvom in se nadgrajujejo v najzgodnejših letih življenja. Zato so kakovostni, na dokazih podprti programi promocije ter varovanja zdravja nosečnic, otrok in mladostnikov, ki so v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnic in uporabnikov, izjemnega pomena za krepitev zdravja populacije ter zmanjševanje neenakosti v zdravju v družbi na sploh

Strokovne podlage za nadgradnjo skupinske vzgoje za zdravje za bodoče starše in predlog skupinske vzgoje za zdravje za starše otrok do enega leta

Poročilo je osredotočeno na programa za skupinsko vzgojo za zdravje za bodoče starše in starše otrok do enega leta. Vzgojo za zdravje izvajajo zdravstveni strokovnjaki iz primarnega zdravstvenega varstva v okviru zdravstvene mreže in je sestavni del širše dejavnosti promocije zdravja in preventivnih dejavnosti. Usmerjena je tako v krepitev zdravja celotne populacije kot tudi v zmanjševanje neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih ter starših.

Preventivni program za otroke in mladostnike – prepoznava in obravnava čezmerne hranjenosti in debelosti

Debelost in zapleti debelosti pri otrocih in mladostnikih predstavljajo enega najpomembnejših javnozdravstvenih problemov Republike Slovenije. Ker sta tako debelost, kot tudi zapleti le te izrazito več vzročno pogojeni je nujno, da to upoštevamo pri načrtovanju metod za opredelitev posameznikov, ki so zdravstveno ogroženi in načrtovanju ukrepov za zdravljenje.

Poročilo o usklajevanju rezultatov projekta v strokovni in splošni javnosti

Aktivnosti in rezultati delovnega sklopa 1 so bili redno predstavljeni tako strokovni kot tudi splošni javnosti ter drugim ključnim deležnikom na različnih srečanjih, posvetih in sestankih. Rezultati projekta so bili diseminirani tudi preko tiskanih promocijskih gradiv in projektnega spletnega portala (www.skupajzazdravje.si).

Poročilo o izvedbi pilotov v urbanem okolju

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 v sodelovanju z Norveškim inštitutom za javno zdravje v sklopu projekta »Skupaj za zdravje« v letu 2015 izvajal pilotna testiranja prenovljenih preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov.

Poročilo o izvedbi pilotov v ruralnem okolju

V sklopu prenove preventivnega programa  za  otroke in mladostnike  smo s  pilotnim  testiranjem preverjali poenoten  način izvedbe preventivnih patronažnih obiskov novorojenčkov in dojenčkov v  Sloveniji,  posodobljene  strokovne vsebine obiskov s poudarkom na duševnem zdravju otročnic, podpori dojenju in varnosti doma. Izvajali smo stopnjevano intervencijo v primeru odkritja ranljivejših otročnic in novorojenčkov.