Publikacije

Pilotno testiranje programa integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih

Namen pilotnega testiranja je proučiti izvedljivost Programa integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB) in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih.

Kazalniki programa integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih

Namen programa je zgodnje odkrivanje oseb s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni (KB), ogroženih za razvoj nekaterih najpogostejših KB in bolnikov s KB ter zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin in nudenje podpore za dolgotrajno spremembo z zdravjem povezanega življenjskega sloga, opolnomočenje za življenje s KB in krepitev duševnega zdravja.

Učni načrt dodatnega strokovnega usposabljanja za izvajalce programa integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih

Program integrirane preventive kroničnih bolezni (KB) in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih je prenovljen in nadgrajen preventivni program za odraslo populacijo, ki vključuje nove vsebine, orodja in pristope za učinkovitejše vključevanje ciljne populacije, ki obsegajo tako aktivnosti, povezane z vključevanjem ranljivih oseb kot aktivnosti, povezane z vključevanjem oseb, ki se ne odzivajo na vabljenje v preventivni program.

Usposabljanje o ovirah ranljivih skupin v sistemu zdravstvenega varstva in pomenu zmanjševanja neenakosti v zdravju

Namen Usposabljanja o ovirah »ranljivih« skupin v sistemu zdravstvenega varstva in pomenu zmanjševanja neenakosti v zdravju je, da udeležence ob njihovem že pridobljenem strokovnem znanju opremi s tistimi znanji in kompetencami, ki so pomembna in potrebna za razumevanje »ranljivih« oseb, njihovih ovir v dostopu do sistema zdravstvenega varstva in znotraj njega ter pomena zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Usposabljanje za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev – učni načrt

Kulturne kompetence se nanašajo na širok nabor znanj in veščin, ki zdravstvenim delavcem omogočajo, da zagotovijo primerno zdravstveno oskrbo osebam iz različnih kulturnih in socialnih okolij.

 

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo - priročnik za vodje delavnice

Psihoedukativna delavnica Podpora pri spoprijemanju s tesnobo je namenjena širjenju znanja o anksioznih motnjah, vrstah in načinih pomoči, manjšanju stigme ter spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Psihoedukacija je dodatna in dobrodošla podpora pri zdravljenju z zdravili, psihoterapiji in spremembah življenjskega sloga.

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo - priročnik za udeležence delavnice

Anksiozne motnje poleg depresije in s stresom povezanih motenj predstavljajo najpogostejše duševne motnje v razvitem svetu. Najbolj prizadenejo aktivno populacijo, čeprav tudi med otroki niso redke.

Spoprijemanje s stresom – priročnik za udeležence delavnice

V razvitem svetu se soočamo z epidemijo s stresom povezanih zdravstvenih težav. Stres prehitro označimo za negativnega in pri tem pozabimo na njegovo kompleksno naravo. O delovanju človekovih možganov in telesa še vedno vemo tako malo, da nas običajni odzivi plašijo. Danes znanje o duševnosti, delovanju možganov in povezavi s telesnimi funkcijami imenujemo »pismenost glede duševnega zdravja«.

Priročnik Zdravo jem – moj dnevnik prehranjevanja

Dnevnik prehranjevanja je namenjen beleženju vaše celodnevne prehrane. Na podlagi vašega rednega beleženja hrane, ki jo zaužijete lahko spremenite vaše prehranjevalne navade. V drugem delu publikacije najdete tudi nekaj uporabnih vsebin o zdravi prehrani, ki jih boste obravnavali na naših srečanjih v zdravstvenem domu.

Program preventivnih pregledov otrok in mladostnikov

Naraščanje kroničnih nenalezljivih boleznih, povezanih z življenjskim slogom je izziv večine razvitih držav, ki prihaja vse bolj do izraza zaradi demografskih sprememb v družbi in pospešenim staranjem prebivalstva. Ker se zavedamo, da zdravstveni sistem tako z vidika financiranja kot izvajanja zdravstvenega varstva tega naraščajočega bremena ne bo mogel obvladovati, se osredotočamo na programe, ki pripomorejo k zmanjšanju bremena kroničnih nenalezljivih bolezni s preprečevanjem bolezni, zgodnjim odkrivanjem bolezni in razvojnih nepravilnosti in zgodnjo obravnavo ter promocijo zdravja.