Izvajalci zdravstvene dejavnosti

05. 07. 2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva vodi Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (NIJZ 16). Informacijska rešitev za podporo zbirki ima naziv Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ). Namen zbirke je načrtovanje in spremljanje mreže javne zdravstvene službe, načrtovanje in spremljanje gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanje sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vzpostavitev zbirke: 23. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, Ur. l. RS, št. 23 / 05), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65 / 00), Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45 / 95), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9 / 92), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36 / 04),Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 36 / 04), Pravilnik o zdravniških licencah (Ur. l. RS, št. 109 / 99), Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Ur. l. RS, št. 83 / 97),Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 33 / 04), Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (ZOZPEU, Ur. l. RS, št. 86/2002), Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 82 / 04).

Uporabniki podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:

  • Ministrstvo za zdravje RS,
  • ZZZS,
  • zdravniška zbornica,
  • lekarniška zbornica,
  • javni zdravstveni zavodi,
  • zasebni zdravstveni delavci,
  • druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo,
  • lekarne.

Metodološka gradiva

METODOLOŠKA NAVODILA
Metodološka navodila 2.1 za urejanje Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), od junija 2017 naprej
Metodološka navodila 1.08, od leta 2014 naprej
Metodološka navodila 2.2, od maja 2018 naprej

OBRAZCI

* Obrazec NIJZ-SL1, Izpolnjevanje obrazcev NIJZ-SL1
Obrazec se uporablja za vnos podatkov o zmogljivosti VZD, odjave in spremembe VZD.

* Obrazec NIJZ-SL2, Izpolnjevanje Obrazca NIJZ-SL2
Obrazec se uporablja za vse prijave, odjave in spremembe podatkov zaposlenih.

* Obrazec NIJZ-SL3
Obrazec se uporablja za registracijo izvajalcev, novih lokacij in novih VZD.

* Obrazec NIJZ-SL4, Izpolnjevanje obrazcev NIJZ-SL4
Obrazec se uporablja za vodenje stanja pripravnikov ob letnem poročanju.

* Obrazec NIJZ-SL5 - DOC oblika, Obrazec NIJZ-SL5 - XLS oblika, Izpolnjevanje Obrazca NIJZ-SL5
Obrazec se uporablja za vodenje številčnega stanja delavcev in pripravnikov z izobrazbo zdravstvene smeri v nezdravstveni organizaciji.

NAVODILA
Navodila za prvi vpis v register zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov, od 1. 1. 2014 naprej

OBVESTILA

Uvedba Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), 10. oktober 2016
V letu 2015 je bila v okviru projektov eZdravje razvita aplikacija RIZDDZ, ki je namenjena urejanju in uporabi registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. RIZDDZ je nasledil prejšnjo Bazo podatkov izvajalcev (BPI).
Veliko poudarka pri razvoju aplikacije je bilo namenjenega spremembam procesov in postopkov pri zajemu in uporabi podatkov. Osnovno izhodišče pri oblikovanju rešitve je namreč sledilo priporočilu, da se podatke zajema na mestih, kjer ti nastajajo. Nova rešitev tako omogoča neposredno urejanje podatkov za katere so zadolženi izvajalci zdravstvene dejavnosti, MZ, zbornice in druge strokovne organizacije za izvajanje javnih pooblastil na področju zdravstva. S tem se poenostavljajo postopki zakonsko predpisanega posredovanja podatkov v zbirko.
Aplikacija je razvita kot portalska spletna aplikacija, ki je z ustreznim pooblastilom in digitalnim certifikatom na voljo različnim deležnikom v zdravstvu. Dosedanjim uporabnikom BPI je v produkcijskem delovanju na razpolago od oktobra 2016. V prihodnosti bo za urejanje in uporabo podatkov na razpolago tudi ostalim deležnikom v zdravstvu.
Vključevanje ostalih deležnikov v uporabo aplikacije se bo izvajalo postopoma. V prehodnem obdobju za vse uporabnike, ki še niso vključeni v uporabo aplikacije, podatke v registru ureja NIJZ.
Več podrobnosti v prispevku "RIZDDZ_prispevek_za_SDMI2016".

KONTAKTNE OSEBE
S vprašanji glede urejanja podatkov v RIZDDZ se lahko obrnete na kontaktne osebe v priloženem seznamu.


Klasifikacije in šifranti

RIZDDZ šifranti, verzija 2, datum verzije 6. 10. 2017
Dokument vsebuje pregled klasifikacij in šifrantov, uporabljenih pri urejanju in uporabi Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu. Vsi šifranti z vsemi šiframi tudi arhivskimi z datumi veljavnosti so na voljo v RIZDDZ aplikaciji.

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si (6 Zdravstvene storitve in sistem zdravstvenega varstva / 6d Izvajalci zdravstvene dejavnosti)

Mesečni izvlečki iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov - podatki o izvajalcih (pravnih osebah)

Navodila za elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih


Publikacije

RIZDDZ prispevek za SDMI2016: BPI se poslavlja, prihaja RIZDDZ - Špela Urh Popovič, Jana Gaspari, Vesna Lešnik Štefotič, Duško Božič