Projekti

Slovenski mreži zdravih šol se je pridružilo 61 novih šol

25. 04. 2016
V aprilu 2016 je potekala že peta širitev Slovenske mreže zdravih šol, ki jo že 23 letih vodi in koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tokratni širitvi se je pridružilo novih 61 članic, tako da je v mrežo zdaj vključenih že 382 ustanov oziroma 61 odstotkov vseh slovenskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov.

Skupaj v slovenski mreži deluje že 306 osnovnih šol (kar je 68 odstotkov vseh slovenskih osnovnih šol), 64 srednjih šol (kar je 48 odstotkov vseh srednjih šol) in 9 dijaških domov ter trije zavodi (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana ter Dom Antona Skale iz Maribora).

Šole, vključene v mrežo zdravih šol, se s sistematičnim ozaveščanjem prek vsebin v učnem načrtu, različnih dejavnosti, projektov in sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter zdravstveno službo trudijo izboljševati telesno, duševno in socialno zdravje učencev, učiteljev in staršev. Prizadevajo si oblikovati celosten pogled na zdravje, omogočati okolje, ki podpira zdrav način življenja in dobro počutje pri vseh. Pri učencih želijo razvijati znanje, veščine, strategije, da se le-ti lahko utemeljeno odločajo v korist svojemu zdravju. Učitelji z uporabo aktivnih metod in oblik dela ter starši s poglobljenim sodelovanjem dvigujejo zavest o izboljševanju kakovostnega življenja. Številne tuje in domače raziskave namreč potrjujejo, da zdravje in uspešnost v šoli sodelujeta z roko v roki. Bolj zdravi učenci so dokazano namreč bolj uspešni v šoli, prav tako se učenci, ki imajo boljši uspeh, manj tvegano vedejo.

Celoten seznam novih članic mreže zdravih šol

Seznam vseh članic Slovenske mreže zdravih šol

Kaj šola pridobi z vstopom v mrežo in kakšna so merila za vstop?

Več o Slovenski mreži zdravih šol

Kako naprej? V maju 2016 bo potekalo uvodno srečanje z novimi članicami in regijskimi koordinatorji Zdravih šol. Razpravljali bomo o celostnem pristopu do promocije zdravja v šoli, principih dela in ciljih Evropske mreže zdravih šol ter posebnostih Slovenske mreže zdravih šol. Med drugim bodo nekatere stare članice spregovorile o začetkih in svojih izkušnjah pri uvajanju projekta v svojo prakso. V prihodnosti bodo sledila regijska delovna srečanja, kjer se bodo obravnavale različne vsebine s področja telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja, šole pa bodo medsebojno izmenjevale izkušnje in primere dobrih praks s področja promocije zdravja v šolskem okolju. Kot že dve leti do sedaj, pa bomo tudi v šolskem letu 2016/17 naše delo intenzivneje usmerili na vsebine duševnega zdravja (strategije obvladovanje stresa za učence in učitelje, oblikovanje pozitivne samopodobe, razvijanje čuječnosti, kako se pogovarjati o vsebinah duševnega zdravja z otroki in mladostniki, motnje hranjenja ipd.).