Z znanjem do boljšega zdravja

Vloga NVO pri dolgotrajni oskrbi v lokalni skupnosti

10. 11. 2017
NIJZ OE Nova Gorica in Občina Ajdovščina sta pripravili 3. regijsko srečanje IZZIVI STARANJA V SEVERNO PRIMORSKI REGIJI. Dogodek je bil organiziran z namenom predstavitve sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in nedavno sprejete strategije dolgožive družbe. Velik poudarek je bil namenjen tudi vlogi neformalnih oskrbovalcev ter iskanju rešitev na področju neformalne oskrbe v lokalni skupnosti.

Na NIJZ pripisujemo dolgotrajni oskrbi velik pomen. »Vzpostavitev sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe je eden od pomembnih razvojnih izzivov Slovenije. Domovi starejših občanov so tudi naravnani, da bi postali izvajalci celostne skrbi za starejše. So pa že zdaj največja slovenska negovalna bolnišnica. Žal v Sloveniji še nimamo sistema dostopnosti do celovite dolgotrajne oskrbe, ki ni odvisna samo od finančne zmožnosti posameznika in svojcev, kar lahko direktno vodi v neenakosti in razlike v zdravju. V primerljivih evropskih državah imajo stanovalci v negovalnih bolnišnicah storitve v celoti plačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, naši uporabniki pa sami plačujejo vsaj 70% stroškov le-teh.« je uvodoma opozoril pridr. prof. dr. Marko Vudrag, predstojnik NIJZ OE Nova Gorica in poudaril: »Ob današnji temi se odpirata dve vprašanji. Prvo, kdaj bo sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji zaživel celostno, da ne bo razkoraka med zmožnostmi sistema in potrebami prebivalstva, in drugo, kako uskladiti delovanje zdravstva in sociale kot finančno in storitveno ločenih programov, ki delujeta kot celota.«

Na koncu srečanja so bili sprejeti sledeči sklepi:

  • spreminjanje demografske strukture prebivalstva napoveduje resno povečanje starejših oseb, ki bodo potrebne dolgotrajne oskrbe in pomoči drugih, zato bo prav gotovo neformalna oskrba tista, ki jo bo starejši posameznik najprej deležen;
  • sodelovanje s Svetom za dolgoživo družbo in medgeneracijsko sožitje bo v prihodnje nujno, da bi se Strategijo dolgožive družbe lahko sproti implementiralo v družbo in pomoč tistim, ki bodo te pomoči potrebni;
  • dolgotrajna oskrba (iz Zakona o dolgotrajni oskrbi) bo v prihodnje pomembna usmeritev vseh deležnikov v družbi;
  • celostna podpora bolnikom, starejšim, marginalnim in drugim, ki bodo pomoči potrebni naj bo v prihajajoči družbi obvladljiva resničnost, za katero so pomembni nekateri predpogoji: kadri, infrastruktura, denar in znanje;
  • primere dobrih praks neformalne oskrbe v lokalnih skupnostih bo treba podpirati in vzpodbujati , tudi skozi prakse »zdravje v vseh politikah« kjer so v sodelovanje vključeni multisektorski in interdisciplinarni deležniki, ne nazadnje z dobro organizirano platformo nevladnih organizacij. 

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Nova Gorica si bomo še naprej prizadevali premostiti trenutne omejitve s pomočjo nevladnega sektorja.  Z usklajenim izvajanjem zdravstveno-socialnih storitev želimo zagotoviti enake možnosti dostopa vsem, ki potrebujejo oskrbo, saj uporabniki trenutno nimajo enakopravnega položaja. Preko koordinacije nevladnih in invalidskih organizacij ter javnih ustanov bomo vpeljali neformalno dolgotrajno oskrbo, ki bo zagotavljala večjo preglednost, dostopnost in kakovost storitev v lokalni skupnosti.