Moj življenjski slog

Ustno zdravje otrok in mladostnikov 2019

03. 09. 2020

Ustno zdravje je večplastno zdravje, ki vključuje zmožnost govorjenja, smejanja, vonjanja, okušanja, dotikanja, žvečenja, požiranja ter izražanje čustev brez bolečin, nelagodja in bolezni v predelu glave in obraza (FDI, 2016). Ustno zdravje je neločljiv del splošnega zdravja in pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika in njegovo blagostanje. Tako kot druge vidike zdravja tudi ustno zdravje določajo številne determinante notranjega, naravnega in družbenega okolja posameznika. Pomembno vlogo pri ohranjanju in krepitvi lastnega ustnega zdravja ima vsak posameznik sam, seveda pa mu mora okolje, v katerem živi, ustrezno skrb tudi omogočati.

S pomočjo podatkov, ki se zbirajo v okviru rednih zbirk podatkov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ne dobimo natančnega vpogleda v navade, prepričanja in druge dejavnike, ki vplivajo na ustno zdravje. Razumevanje etiologije bolezni ustnega predela in neločljiva povezanost ustnega in splošnega zdravja sta privedla do potrebe po širšem spremljanju ustnega zdravja, lastne skrbi za ustno zdravje in izpostavljenosti najbolj tveganim razvadam, ki vplivajo nanj.

Z namenom izboljšanja ustnega zdravja v Sloveniji smo raziskovalci Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Stomatološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v letu 2018 pričeli z izvajanjem raziskovalnega projekta »CRP 2017« »Analiza kazalnikov in promocija ustnega zdravja prebivalcev Slovenije« (V3-1715). V sklopu projekta smo izvedli »Nacionalno raziskavo o ustnem zdravju prebivalcev Slovenije«. V monografiji »Ustno zdravje otrok in mladostnikov, 2019« predstavljamo rezultate omenjene raziskave, ki se nanašajo na populacijo otrok in mladostnikov.

Z monografijo prvič na nacionalni ravni prikazujemo, kako starši/skrbniki otrok in mladostnikov ter mladostniki sami skrbijo za (svoje) ustno zdravje in kako ocenjujejo (svoje) ustno zdravje. Ugotovljene rezultate smo opremili s priporočili, ki predstavljajo osnovo za nadaljnje aktivnosti za ohranjanje in krepitev ustnega zdravja v Slovenji. Izsledki raziskave bodo pomembno prispevali k boljšemu spremljanju in učinkovitosti sistema zobozdravstvenega varstva, h kakovostnejši zobozdravstveni oskrbi in zmanjševanju razlik v zobozdravstvenem varstvu.

Rezultate prikazujemo v posameznih podpoglavjih glede na njihovo vsebinsko povezanost. Na začetku vsakega vsebinsko zaokroženega sklopa prikazujemo ključne ugotovitve in navajamo vprašanja, ki smo jih postavili anketirancem. Sledijo najpomembnejše ugotovitve naše raziskave. Vsak sklop se konča
s predstavitvijo osnovnih priporočil za nadgradnjo obstoječih pristopov za izboljšanje ustnega zdravja, ki so postavljena na podlagi veljavnih smernic in ugotovljenih rezultatov.

Znanstvena monografija je dostopna na naslednji povezavi.