Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno navodilo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo

29. 06. 2021
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS, št. Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 v svojem 33. členu) navaja, da materiali in snovi, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode.

Več podrobnosti pa Pravilnik o pitni vodi ne navaja.

Iz materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, se lahko v vodo sproščajo njihove  sestavine, morebitni reakcijski produkti in nečistoče. Zaradi sproščanja se lahko  poslabša kakovost vode in v določenih primerih voda lahko postane zdravstveno neustrezna.

Zato so bila v sodelovanju Nacionalnega laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Zavoda za gradbeništvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravljena Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo.

Priporočila so namenjena vsem deležnikom, na katere neposredno ali posredno vplivajo zahteve Pravilnika o pitni vodi. Z upoštevanjem teh priporočil se lahko dokazuje skladnost proizvodov in materialov z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

V začetku leta 2021 je začela veljati prenovljena Direktiva (EU) 2020/2184 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (v nadaljevanju: Direktiva o pitni vodi), ki obravnava tudi minimalne higienske zahteve za materiale, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Direktivo o pitni vodi bo Slovenija prenesla v nacionalni pravni red v predpisanem obdobju, to je do januarja 2023.

Do sprejetja Direktive o pitni vodi v Evropi ni bilo poenotenega pristopa v obravnavanju materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo (področje ni bilo harmonizirano), zato je to področje vsaka država urejala sama.

Francija, Nemčija, Nizozemska in Velika Britanija (4 države članice, ang. »4 member states«, v nadaljevanju 4MS ) so leta 2011 sprejele odločitev o poenotenju postopkov ocen ustreznosti in odobritve materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Njihov pristop  definira zbirko politik in praks, ki se lahko sprejmejo znotraj nacionalnih okvirjev..

Pri izdelavi teh Priporočil je bila  za strokovno podlago uporabljena shema 4MS.

Materiali in proizvodi po teh Priporočilih so proizvodi, ki so sestavni del sistema stalne opreme javne ali lastne oskrbe s pitno vodo.

  • Večina materialov in proizvodov, ki jih obravnavajo ta Priporočila, ustrezajo definiciji gradbenih proizvodov po zakonodaji o gradbenih proizvodih (CPR, ZGPro-1). V skladu s to zakonodajo mora gospodarski subjekt pri dajanju gradbenega proizvoda na trg dokazati, da lastnosti, povezane z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte, ustrezajo zahtevam za njihovo predvideno uporabo. Postopek ocenjevanja ustreznosti za gradbene proizvode, ki prihajajo v stik s pitno z vodo, je opisan v drugi točki teh Priporočil.
  • Priporočila se ne uporabljajo za snovi, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode. Pri teh postopkih se upošteva strokovno navodilo Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije, ki je dostopno na naslednji povezavi.
  • Za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo in niso zajeti v predhodnih dveh alinejah, se za dokazovanje primernosti uporabljajo drugi relevantni predpisi in/ali strokovna priporočila, ki obravnavajo le-te glede na njihov predviden namen in način uporabe.

V Priporočilih je opisan postopek ocenjevanja ustreznosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo v Republiki Sloveniji ter metodologija preskušanja njihovih fizikalnih in kemijskih  lastnosti.

Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo so dostopna na naslednji povezavi.