Z znanjem do boljšega zdravja

Shema šolskega sadja

26. 10. 2010
Uravnotežena prehrana otrok in mladostnikov naj bi dnevno vsebovala zadostno količino sadja in zelenjave, vendar po naših raziskavah otroci in mladostniki slednjih ne uživajo dovolj.

Z namenom spodbude uživanja sadja in zelenjave v šolskem prostoru, se je kar 345 slovenskih osnovnih šol v šolskem letu 2009/10 vključilo v projekt Sheme šolskega sadja (SŠS). Omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstvom za zdravje.

SŠS je nov ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v obliki finančne pomoči državam za nakup svežega sadja in zelenjave šolam. Cilji sheme šolskega sadja so sledeči: ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, otrokom in mladostnikom v EU omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Evropska komisija je zato po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Večina šol, ki so letos vključene v projekt SŠS, sadje ali zelenjavo razdeljujejo 1-krat tedensko med odmori na različne načine, ponekod v razredih ali pa jedilnicah. Sadje in zelenjavo imajo nekatere šole celo v posebnih kotičkih v košarah. Med izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi, ki jih šole pripravljajo, prevladujejo razredne ure z vsebinami sadja in zelenjave, naravoslovni dnevi, aktivnosti, kjer se družijo učitelji, učenci in starši. Nekatere šole so pripravile celo izobraževanja za starše, kar je še posebej pomembno, saj podatki za Slovenijo kažejo, da tudi odrasli uživajo sadje in zelenjavo neredno in premalo. Nekatere šole otroke in mladostnike spodbujajo k uživanju sadja in zelenjave tudi z obiski sadovnjakov, z različnimi prispevki, ki jih otroci pripravljajo za šolski radio ali pa za lokalne medije in z delavnicami, kjer oblikujejo plakate, panoje, pripravljajo razstave. Za učitelje pa potekajo strokovna usposabljanja, ki jih izvajajo regijski zavodi za zdravstveno varstvo ter Kmetijsko gozdarski zavodi.

Koristne spletne strani Sheme šolskega sadja v RS:

ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_solskega_sadja/

KGZS: http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/smid/402/ArticleID/103.aspx

MZ: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/shema_solskega_sadja/

MIZKŠ: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/prehrana

Koristna spletna stran Sheme šolskega sadja v EU:

http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_en.htm 

Drugi primeri izvajanja shem šolskega sadja:

http://www.prochildren.org/

http://www.progreens.org/

Gradiva: