Publikacije

Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji v letu 2018

Spremljanje porabe zdravil je eno izmed pomembnih področij javnega zdravja ter prispeva k odgovornejšemu predpisovanju in uporabi zdravil ter pripomore pri načrtovanju in spremljanju sistema zdravstvenega varstva.

Zorenje skozi To sem jaz

Priročnik za preventivno delo z mladostniki je nastal v okviru programa za duševno zdravje mladih To sem jaz v celjski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ob podpori Ministrstva za zdravje. Celostno zasnovan model vsebuje komplet 10 delavnic, ki strokovno utemeljeno naslavljajo razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc ter krepitev psihične odpornosti. Priročnik bo lahko v dragoceno pomoč učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem pri načrtovanem preventivnem delu z razredom ali s skupinami mladostnikov, starih od 13 do 17 let.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Sloveniji 2018

Letno poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 obravnava kakovost pitne vode v Sloveniji na podlagi izvedenih preskušanj v okviru monitoringa pitne vode v letu 2018. Program monitoringa je objavljen na spletnem naslovu www.mpv.si. Monitoring je bil izveden v celoti in v skladu z načrtovanim programom za leto 2018. 

Examining Health Inequalities in Slovenia During the Financial Crisis – Key Takeaway Messages

The publication “Examining Health Inequalities in Slovenia During the Financial Crisis – Key Takeaway Messages” is a shorter version of the report in Slovene bearing the same title and published by the National Institute of Public Health Slovenia (NIJZ) in 2018. The report is available free of charge online on this link, printed copies can be ordered at info@nijz.si.

Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize – ključna sporočila

Publikacija »Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize – ključna sporočila« je krajša izdaja poročila »Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize«, ki ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izdal leta 2018 in je prosto dostopno na spletni strani na naslednji povezavi, za tiskano verzijo pa pišite na: info@nijz.si

Podnebje, okolje in alergije

Podatki kažejo, da so nedavne regionalne spremembe podnebja, zlasti povišanje temperature, ekstremni vremenski dogodki in podaljševanje letne rastne dobe rastlin, v veliki meri prispevale k spremembam v fizičnem okolju in ekosistemih. Zaradi podnebnih sprememb se vzorci onesnaževanja zraka spreminjajo v urbaniziranih območjih sveta, kar pomembno vpliva na zdravje. Onesnaževala, prisotna v zraku, odražajo človekovo aktualno dejavnost pa tudi nekatere že uvedene ukrepe za zmanjšanje prisotnost

Zdravje v občini Jesenice

Zdravje prebivalkam in prebivalcem Slovenije predstavlja najvišjo vrednoto. Tesno je povezano z družbenimi in ekonomskimi razmerami, v katerih ljudje živijo, pa tudi z individualnimi lastnostmi posameznika. Na osnovi analize izbranih kazalnikov, ki jih prikazujemo v Publikaciji Zdravje v občini Jesenice, lahko ocenimo, da je zdravje prebivalcev te občine slabše kot je v regiji in v državi.

Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji - ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj

Nevladne organizacije (NVO) opravljajo pomembno delo na področju skrbi za zdravje in so danes nepogrešljivi del sodobnih družb. V okviru CRP projekta »Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti« smo v Sloveniji prvič sistematično analizirali stanje in potrebe NVO na področju zdravja. Ker so NVO na področju zdravja v vseh pogledih slabše raziskano področje, smo se raziskovanja lotili s kvantitativno in kvalitativno metodo ter pridobili poglobljene informacije in podatke o obravnavani problematiki.

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2018

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2018 so v besedi in sliki strnjeno predstavljeni ključni podatki, novosti in informacije s poročja drog za leto 2017 in prvo polovico 2018.