Moj življenjski slog

Promocija zdravja na delovnem mestu – izziv za vsako podjetje

07. 11. 2016
Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju s partnerji zato izdal priročnik Promocija zdravja v žepu, s katerim želi spodbuditi zagotavljanje zdravega delovnega okolja v slovenskih delovnih organizacijah.

To  lahko dosežemo z izboljšanjem organizacije dela, delovnega okolja in odnosov na delovnem mestu, s spodbujanjem zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogočanjem zdravih izbir in zdravega načina življenja. Ključna je aktivna podpora delodajalcev in sodelovanje zaposlenih pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih. Vse to lahko pripelje do bolj učinkovitih podjetij in bolj zadovoljnih delavcev. Promocija zdravja na delovnem mestu je izziv za vsako podjetje, saj so poleg strokovne usposobljenosti potrebni stalni napori za to, da so delovni pogoji naklonjeni zdravju in omogočajo učinkovito delo.

Visoki stroški bolniških odsotnosti kličejo po promociji zdravja na delovnem mestu

Zdravje in dobro počutje zaposlenih je ključno za učinkovite in uspešne organizacije, vendar pa je zavedanje tega med slovenskimi delodajalci še vedno premajhno. »Kljub zakonskim obvezam o izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu in visokim stroškom bolniških odsotnosti, ki na ravni Slovenije znašajo okoli 450 milijonov evrov, kar predstavlja le del stroškov slabega zdravja in počutja zaposlenih, se le-ta še vedno ne izvaja kontinuirano,« je povedala Ada Hočevar Grom z NIJZ. Tudi zato je pomembno, da si delodajalci skupaj s predstavniki delavcev in sindikalnimi zaupniki prizadevajo pripraviti in izvajati programe promocije zdravja, prilagojene in usklajene s potrebami delavcev in izzivi posamezne organizacije. Vodja projekta doc. dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ pravi: »Kot učinkovito in dobro se je izkazalo, če vodstvo razume pomen promocije zdravja na delovnem mestu in spodbudi, da se v delovnih organizacijah ustanovi skupina za zdravje, ki jo sestavljajo predstavniki tako vodstva kot delavcev. Naloga skupine za zdravje je, da pripravi analizo stanja, prioritete in ukrepe za izboljšanje zdravja in delovnih pogojev ter predvidi način motiviranja delavcev za vključitev v te aktivnosti in njihovo spremljanje ter evalviranje.«

Slovenski delavci svoja delovna mesta doživljajo kot stresna in ogrožujoča za zdravje

Kljub številnim prizadevanjem so slovenski zaposleni pri vrhu med državami članicami EU glede vprašanja, ali ocenjujejo, da sta njihovo zdravje in varnost pri delu ogrožena - tako meni tretjina žensk in kar 41 % moških, zaposlenih v Sloveniji (Eurofound, 2012). Poleg tega so na drugem mestu glede dojemanja stresa pri delu in povsem pri vrhu glede vprašanja, ali so se delovni pogoji v zadnjih 5 letih poslabšali (Evropska komisija, 2014). Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, da je promocija zdravja za vse predvsem naložba, ne le strošek. Kot je povedal dr. Klemen Podjed z Inštituta za produktivnost: »Obljube o ekonomskih koristih promocije zdravja pri delu so za delodajalce zelo obetavne, saj predvidevajo  zmanjšanje stroškov bolniških odsotnosti (povprečno 12-36 % v treh do petih letih), zmanjšanje prezentizma, do 20 % večjo produktivnost zaposlenih in visoko ekonomičnost ukrepov promocije zdravja, saj za 1 vložen evro dobimo v treh do petih letih od 2,5 do 4,8 €.«

Damjan Volf, Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90, dodaja: »Predstavniki delodajalcev se zelo hitro ujamejo v past tako imenovanega »nepotrebnega stroška« in ne verjamejo v uspešnost vlaganja v izboljšanje zdravja zaposlenih, medtem pa na strani delavcev opažam, da kljub njihovi želji, da bi se kazalci zdravja izboljšali, v veliki večini ne poznajo niti svojih pravic niti dolžnosti, ki jim jih ponuja veljavna delovnopravna zakonodaja.«

Slovenske delavce in delodajalce v bližnji prihodnosti zatorej čaka velik izziv, da skupaj ustavimo trend slabega zdravja in počutja ter nezadovoljstva med delavci. To zahteva trdo delo in odločnost, v pomoč pa so lahko tudi različna orodja, priročniki in gradiva.

Priročnik PROMOCIJA ZDRAVJA V ŽEPU

Na NIJZ smo skupaj z Inštitutom za produktivnost, Obalno sindikalno organizacijo Koper in Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije v okviru projekta Znanje za zdravje delavcev, ki ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pripravili brezplačna krajša in daljša usposabljanja za aktivno promocijo zdravja pri delu. Daljših tridnevnih usposabljanj se je skupaj udeležilo prek 50 udeležencev, krajših pa več kot 60 udeležencev iz cele Slovenije. »Pripravili smo različna gradiva, ki so na voljo vsem, med njimi tudi e-priročnik Duševno zdravje na delovnem mestu  in žepni priročnik Promocija zdravja v žepu, ki je na voljo tako v tiskani kot tudi v spletni obliki .« je povedala mag. Maja Bajt z NIJZ.


Priročnik Promocija zdravja v žepu je novost na slovenskem področju, saj poskuša na preprost in zanimiv način bralca seznaniti z osnovami promocije zdravja na delovnem mestu ter jih motivirati in spodbuditi k izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu. Namenjen je sindikalnim zaupnikom, članom svetov delavcev in vsem, ki jih zanima omenjena tematika. Priročnik bogatijo karikature oziroma ilustracije priznanega karikaturista Cirila Horjaka.

»Naša želja in cilj je, da bi priročnik pogosto prebirali predvsem sindikalni zaupniki in ostali delavski predstavniki ter tako krepili prepričanje o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih odnosov v kolektivih. Posledično bo manj bolezni in poškodb na delovnih mestih, zato izboljšana uspešnost podjetja ne bo izostala!« pravi Peter Majcen, predsednik KS 90.  

Le stalna in kontinuirana skrb za dobro počutje delavce je dolgoročno učinkovita in vodi v zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti. Pri tem so lahko v pomoč tudi gradiva in orodja, ki so nastala v okviru omenjenega projekta in so brezplačno na voljo na spletni strani na naslednji povezavi.


 

“Projekt Znanje za zdravje delavcev je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije."

Partnerji projekta:

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Konfederacija sindikatov KS 90 

Obalna sindikalna organizacija KS 90

Inštitut za produktivnost