Bolniški stalež

05. 08. 2021
Začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno upravičenih razlogov se v enakem pomenu opisuje tudi z izrazi absentizem, zdravstveni absentizem, bolniški stalež, bolniška odsotnost.

Podatki o bolniškem staležu so pomemben vir informacij o zdravstvenem stanju aktivne populacije. Sodobna tehnologija zbiranja in pridobivanja podatkov omogoča racionalizacijo zbiranja podatkov v smislu enkratnega vnosa podatkov in pridobivanja izhodnih podatkov za poročanje o zdravstvenem stanju delavcev mednarodnim organizacijam (WHO, ILO, EUROSTAT), potrebe nacionalne zdravstvene statistike (socialno medicinske analize - SMA: zaključeni primeri za eno diagnozo v opazovanem obdobju in izgubljeni koledarski dnevi), za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (finančno zavarovalniške analize - FZA: vsi primeri v opazovanem obdobju in izgubljeni delovni dnevi), kot tudi za posamezna podjetja, ki se zanimajo za zdravstveno stanje zaposlenih.

Vir podatkov je Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, BOL/03, ki ima zakonsko podlago v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, NIJZ 3.

 

S 1. 7. 2020 je v Sloveniji celovito spremenjena pot podatkov o bolniški odsotnosti. S tem je spremenjena tudi pot pridobivanja podatkov v zbirko NIJZ 3. NIJZ podatke pridobiva od ZZZS, kateri z uvedbo elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) podatke iz obrazca BOL pridobiva elektronsko od izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

 

Od leta 1997 obdelujemo podatke o bolniškem staležu po naslednji metodologiji:

ŠTEVILO PRIMEROV - štejemo vse primere, ki imajo zaključen bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede, kdaj se je bolniški stalež začel.

ŠTEVILO IZGUBLJENIH KOLEDARSKIH DNI - štejemo vse dneve odsot

nosti z dela za eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju

% BOLNIŠKEGA STALEŽA (% BS) - Odstotek bolniškega staleža je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca

% BS =

število izgubljenih koledarskih dni x 100

število zaposlenih x število dni v letu

INDEKS ONESPOSABLJANJA (IO) - To je število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca

IO =

število izgubljenih koledarskih dni

število zaposlenih

INDEKS FREKVENCE (IF) - Število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 zaposlenih v 1 letu

IF =

število primerov x 100

število zaposlenih

RESNOST (R) - Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka

R =

število izgubljenih koledarskih dni zaradi enega vzroka

število primerov


Metodološka gradiva

Metodološka navodila od 1.7.2020 naprej

Metodološka navodila 2019 naprej

Metodološka navodila 2018

Metodološka navodila 2017
Metodološka navodila 2015
Metodološka navodila 2014
Metodološka navodila 2013


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si

Finančno zavarovalniške analize (FZA):

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.6 Bolniška odsotnost