Cepljenje - za strokovno javnost

Nov obrazec predloga za trajno opustitev cepljenja in navodila glede izdaje zdravniškega potrdila pred vključitvijo otroka v vrtec

10. 03. 2021
Dne 5. 3. 2021 je bil v Uradnem listu št. 31/2021 objavljen Pravilnik o obrazcu predloga za trajno opustitev cepljenja (https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0652), ki je bil pripravljen na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8219) in je stopil v veljavo 6.3.2021. Predlogi za trajno opustitev cepljenja se morajo od tega dne dalje vlagati na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na naslednji povezavi (obrazec za predlog za opustitev cepljenja).
 
V skladu z 51.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec in javno sofinanciran program zasebnega vrtca zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja. Navodila glede preverjanja cepilnega statusa otroka in izdaje zdravniškega potrdila pred vključitvijo otroka v vrtec so dostopna na naslednji povezavi.