Z znanjem do boljšega zdravja

Prevozi zdravil

Ime javnega naročila

 

PREVOZI ZDRAVIL

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

91K071021

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

6.12.2021, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

19.11.2021, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

6.12.2021, ob 12. uri  

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

 

P-3_vzorec_okvirnega sporazuma.pdf

Predračun

 

 P-4_ predračun.xls

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Izjava po 35. členu ZIntPK

P-8_ izjava po 35. členu ZIntPK

 

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

 

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml