Z znanjem do boljšega zdravja

Mednarodni delovni posvet o naložbah na področju sociale in zdravja v Sloveniji

14. 02. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ) in Ministrstvo za zdravje RS (MZ) so organizirali mednarodni delovni posvet o naložbah na področju sociale in zdravja v Sloveniji. Poleg številnih domačih strokovnjakov so se posveta udeležili tudi predstavniki Evropske komisije, Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in EuroHealthNet.

Posvet je potekal v duhu povezovanja in sodelovanja, saj je združil strokovnjake z različnih področji in sektorjev, ki so razpravljali o pomenu medsektorskega povezovanja za zdravje, blaginjo in kakovost življenja prebivalcev Slovenije. Evropska komisija poziva države članice k novim pristopom za razvoj socialnih in ekonomskih potencialov vseh posameznikov in k povečanem razumevanju nujnosti dobrih socialnih in javnozdravstvenih politik v ekonomsko uspešnih družbah. Pri tem je zasnovala Paket socialnih naložb (PSN), ki je prvi zametek celovite socialne politike Evropske unije. PSN poudarja pomen naložb na področjih, ki so ključnega pomena za sedanji in prihodnji razvoj družb: naložbe v otroke in mladino, naložbe za zmanjševanje brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti, naložbe v preprečevanje neenakosti v zdravju in pričakovani življenjski dobi ter naložbe v zdravo in aktivno staranje. Prav tako povdarja pomembnost aktivnega pristopa v socialni politiki, vključno z aktivacijo in možnostjo vseživljenjskega učenja posameznikov.

Več o posvetu si lahko preberete v sporočilu za medije in prezentacijah govorcev ter na spletni strani MDDSZ.

Prezentacije:

Davor Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

Vesna Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje RS

Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Stecy Yghemonos, EuroHealthNet

Fritz Von Nordheim Nielsen, Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Božidar Voljč, Inštitut Emonicum

Mateja Kožuh Novak, Zveza upokojencev Slovenije

Tatjana Buzeti, Center za zdravje in razvoj

Boris Koprivnikar, Skupnost socialnih zavodov Slovenije