Sporočila za javnost

Kulturni nesporazumi v zdravstvu in kako jih lahko razrešujemo

11. 01. 2017
Predstavitev knjige KULTURNA KOMPETENCA IN ZDRAVSTVENA OSKRBA: PRIROČNIK ZA RAZVIJANJE KULTURNIH KOMPETENC ZDRAVSTVENIH DELAVCEV

Kulturni nesporazumi predstavljajo eno od ovir za izboljšanje kakovosti javnega zdravstva v Sloveniji, zato smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali priročnik Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev.

Živimo v družbi, ki jo sestavljamo posamezniki z različnimi pogledi, navadami, tradicijami in izkušnjami. Vsak od nas je edinstvena in neponovljiva oseba. Ima svoj način življenja, mišljenja, vrednote, prepričanja. Živimo v različnih družbeno-ekonomskih in političnih pogojih, v različnih družinah in skupnostih, govorimo nekatere skupne in nekatere različne jezike, imamo raznolike navade, običaje, tradicije, način sporazumevanja. Naše osebne in poklicne izkušnje, znanje, navade, nas zaznamujejo na neponovljiv in edinstven način. V nekaterih točkah smo si podobni, v drugih spet ne. A vse to tvori naš način življenja, našo kulturo, našo življenjsko zgodbo, ki vpliva na našo kakovost življenja.

Zato je spoznavanje različnih kultur, različnih načinov življenja ter upoštevanje tega pri oskrbi, ki je osredotočena na pacienta – partnerja v procesu zdravljenja in ohranjanja zdravja, ključnega pomena. »Upoštevanje vsakega od nas kot dragocenega posameznika s pravico do lastne identitete, kulture, prepričanj in vrednot je utemeljeno v Zakonu o pacientovih pravicah in v etičnih kodeksih zdravstvenih delavcev, žal pa se v praksi pogosto premalo zavedamo, kaj to pomeni«, je povedal mag. Ajda Jelenc z NIJZ in dodala: »Današnja družba je tako kompleksna, da zavezanost zakonodaji in etiki ni dovolj – za kompetence na tem področju je potrebno tudi veliko znanja, poznavanje pojmov, spretnosti, veščin, socialnih odnosov, stališč, ravnanj, kritičnega razmisleka in zavedanja, odnosa do samega sebe. Osnova je, da smo dobri ljudje in empatični zdravstveni delavci, a potrebno je veliko več.«

Na posameznika osredotočena zdravstvena oskrba

Kakovostna, učinkovita in varna zdravstvena oskrba je kulturno kompetentna in osredotočena na posameznika. Kulturna kompetenca pomeni stalno učenje, urjenje in spoznavanje različnih kultur, načinov življenja, mišljenja, prepričanj, poznavanje širših družbenoekonomskih razmer ter upoštevanje vsega naštetega pri oskrbi vsakega posameznika. Kulturna kompetenca je v slovenskem zdravstvu novejši pojem, ki predstavlja povsem novo dimenzijo profesionalne kompetentnosti. Kljub temu, da v našem življenjskem prostoru že od nekdaj obstaja raznolikost kultur, religij, vrednot, življenjskih prepričanj, nagnjenj in stilov, do sedaj izobraževalni programi za zdravstvene delavce te raznolikosti niso upoštevali, prav tako kot je skoraj ni zaznati v celotnem sistemu zdravstvene oskrbe.

Novost: Priročnik za zdravstvene delavce

V Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo zato izdali priročnik Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. »Priročnik predstavlja pomembno novo gradivo za zdravstvene delavce. Je prvo v Sloveniji, ki kompleksno obravnava področje kulturne kompetence v zdravstvu. Kulturno kompetentna in na osebo osredotočena oskrba je namreč temelj kakovostne, celostne in v vseh pogledih učinkovite zdravstvene oskrbe, ki upošteva vsakega posameznika kot celoto z njegovimi potrebami, vrednotami, življenjskimi pogoji; tako zdravstvenega delavca kot uporabnika zdravstvenih storitev,« je povedala Marjeta Keršič Svetel z NIJZ.

Priročnik je bil oblikovan kot vzpodbuda vsem zdravstvenim delavcem, ki se zavedajo, da potrebujejo več znanja in veščin za kompetentno soočenje z vse bolj raznolikimi potrebami svojih uporabnikov in uporabnic.  Zdravstveni delavci redko poznajo kulturno ozadje pacientov in ne znajo ustrezno ravnati v primeru kulturnih in jezikovnih nesporazumov. Zato smo skupaj s priročnikom zasnovali in v treh zdravstvenih domovih izvedli tudi uposabljanje Razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Obsegalo je dvajset ur interaktivnih predstavitev in delavnic, ki jih je izvajala interdisciplinarna skupina. Poleg daljšega usposabljana pa izvajamo tudi krajšo delavnico na temo kulturne kompetence, spoznavanja sebe in drugih.