Z znanjem do boljšega zdravja

Javni poziv za predlaganje kandidatov za opravljanje ambasadorskega dela v nacionalni kampanji proti stigmatizaciji in diskriminaciji duševnega zdravja v Republiki Sloveniji, s specifičnimi znanji in osebnimi izkušnjami z duševnimi stiskami

19. 05. 2021
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Milan Krek, dr. med., spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« na podlagi Pogodbe št. C2711-20-054101 o sofinanciranju operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, z dne 15. 12. 2020
 1. Podatki o naročniku

Naročnik javnega poziva je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ).

 1. Namen in cilj javnega poziva

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo ambasadorjev (posameznikov), ki bodo sodelovali pri izvedbi nacionalne kampanje proti stigmatizaciji in diskriminaciji duševnega zdravja v Republiki Sloveniji v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«.

Za opravljanje ambasadorskega dela se predlaga posameznike, ki so sami ali njihovi svojci doživeli duševno stisko in so poiskali pomoč ter imajo izkušnjo okrevanja pri sebi ali svojcih. Delo bo obsegalo predstavitev zgodb o uspešnem okrevanju, o virih pomoči ter ovirah, s katerimi so se soočali. Izkušnje se bo predstavljalo pisno ali v živo, preko različnih komunikacijskih kanalov, v sklopu projektne nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Republiki Sloveniji. Posamezne naloge ambasadorja so opredeljene v predmetu javnega poziva .Način podajanja izkušenj bo odvisen od dogovora med naročnikom in kandidatom.

Zaradi specifičnosti javnega poziva, vezano na aktivnosti za zniževanje stigmatizacije duševnega zdravja, prosimo nevladne organizacije, da predhodno preverijo ali so se predlagani posamezniki pripravljeni izpostaviti in aktivno sodelovati pri projektu.

Iz baze zunanjih izvajalcev (ambasadorjev) bo NIJZ vabil posameznike k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

NIJZ bo glede na potrebe iz baze vpisanih ambasadorjev izbral posameznike za izvedbo specifične naloge. Posamezniki, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo aktivnosti z NIJZ podpisali pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo oblikovani glede na obseg in vrsto naloge. Posameznik ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ.

 1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je vzpostavitev baze in izbor predlaganih kandidatov, s specifičnimi znanji in osebnimi izkušnjami z duševnimi stiskami, za opravljanje ambasadorskega dela v nacionalni kampanji proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Republiki Sloveniji.

Na javnem pozivu lahko svoje predloge posredujejo nevladne organizacije, ki delujejo na področju duševnega zdravja (društva, zveze društev, zavodi ali druge vrste nevladnih organizacij) in svoje aktivnosti na tem področju izkazujejo z dokazili (npr. s statutom organizacije). Predlagane kandidate se, po njihovem predhodnem soglasju, opredeli na obrazcu za prijavo na javni poziv.

Izbrani predlagani posamezniki bodo v okviru projekta opravljali sledeče ambasadorske naloge:

 • Sodelovanje na sestankih ter pripravi in razvoju programa antistigma v posvetu s področnimi strokovnjaki;
 • Priprava besedil in nastopov za medijske objave, objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih;
 • Sodelovanje na regionalnih dogodkih, ki bodo namenjeni destigmatizaciji duševnega zdravja;
 • Sodelovanje na video konferencah z namenom sprotnega posvetovanja in prilagajanja programa.

S posameznim kandidatom se bo na podlagi sestanka dogovorilo specifične ambasadorske naloge.

Na javni poziv se lahko predlaga kandidate za ambasadorje, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

 • Predlagani kandidat ima izkušnjo s težavami v duševnem zdravju ali ima svojca, ki ima izkušnjo s težavami v duševnem zdravju;
 • Predlagani kandidat ali svojec ima izkušnjo pri iskanju pomoči ter okrevanju;
 • Pripravljenost javno spregovoriti o svojih ali svojčevih težavah in okrevanju preko različnih komunikacijskih kanalov;
 • Kandidat ima izkušnje s sodelovanjem na tovrstnih dogodkih.
 1. Osnovni podatki o projektu

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, in sicer 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostna naložba 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifični cilj 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Projekt je v geografskem smislu naravnan celostno. Izvaja se v obeh regijah, v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

Projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja. S pomočjo številnih intervencij si prizadeva za obvladovanje širjenja bolezni COVID-19; blaženje posledic epidemije virusa SARS-CoV-2 na duševno zdravje prebivalstva; izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema v času kriznih razmer in ažurnosti zbranih podatkov; promocijo zdravega življenjskega sloga ter preprečevanje elementov krhkosti; krepitev znanja in usposobljenosti strokovnjakov na zdravstvenem in socialnem področju, aktivistov nevladnih organizacij kot tudi ostalih oskrbovalcev.

Cilji projekta so sledeči:

 • Krepitev kapacitet epidemiološke službe (mobilni timi, kadri za podporo izvajanju epidemiološke službe in njihovo usposabljanje, prostorske in delovne kapacitete, informacijsko tehnološka podpora analiz);
 • Ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja covid-19 / širjenja okužb (promocija zaščitnega vedenja: prebivalci / zdravstveni delavci, uporaba razkužil) in hkrati promocija cepljenja proti gripi s poudarkom na ranljivih skupinah;
 • Podpora posameznikom v karanteni in izolaciji ter njihovim svojcem s poudarkom na duševnem zdravju;
 • Sistem zdravstvenega varstva in podatki (čakalne dobe in covid-19, digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti, spremljanje zunajbolnišničnih obravnav);
 • Preventiva krhkosti in socialne izključenosti starejših in kronično bolnih kot posledica samoizolacije;
 • Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine (predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce, platforma covid-19 e-učenja).

Delovni paket 7: DUŠEVNO ZDRAVJE

Nenadne krizne razmere, kot je na primer pandemija COVID-19, ter še vedno prisotno širjenje okužb v populaciji povečujejo psihološko in socialno ranljivost ter občutljivost ljudi, zlasti mladih. V ljudeh se je sprožil občutek nemoči, strahu pred neznanim, okužbo in negotovo prihodnostjo, ukrepi za zajezitev širjenja virusa pa izrazito spreminjajo vsakodnevne življenjske navade družbe. Z oteženim dostopom oziroma nezmožnostjo dostopa do strokovne pomoči so se duševne stiske kot tudi motnje pacientov poglobile, poleg tega pa je v Sloveniji še vedno prisotna visoka stigmatizacija in ljudi z duševnimi motnjami in ljudi, ki so izpostavljeni visokemu tveganju glede težav v duševnem zdravju.

 1. Obdobje izvedbe

Pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci se bodo podpisale za obdobje izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 31. 7. 2023.

Predviden pričetek prvih aktivnosti je junij 2021.

 1. Objava in rok za predložitev ponudb

Rok za predložitev predlogov na tem javnem pozivu je 12  dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do ponedeljka, 31. 5. 2021 do 8.00 ure.

 1. Način oddaje vlog

Na javnem pozivu lahko svoje predloge posredujejo nevladne organizacije na področju duševnega zdravja (društva, zveze društev, zavodi ali druge vrste nevladnih organizacij), ki svoje aktivnosti na tem področju izkazujejo z dokazili (npr. s statutom organizacije). Predlagane kandidate se opredeli na obrazcu za prijavo na javni poziv.

Predlagatelj odda predlog na predpisanem prijavnem obrazcu, kateri mora biti podpisan s strani predlagatelja ter s strani predlagane osebe. Predlagatelj mora vlogi priložiti tudi dokazilo, ki izkazuje delovanje organizacije na področju duševnega zdravja.

Predlaga se lahko več kandidatov za ambasadorje, vsak predlog mora biti poslan na ločenem prijavnem obrazcu.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki, ki morajo biti ustrezno zavarovane z geslom. Predlagatelj geslo sporoči na mobilno številko 051 266 124 (ga. Nuša Crnković)

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do 31. 5. 2021, do 8.00 ure na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si .

Strokovna komisija lahko predlagatelje pozove k dopolnitvi vloge. Predlagatelj jo dopolni v roku 3 delovnih dni od posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

 1. Informacije o javnem pozivu

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: tajnistvo-covid19@nijz.si.

 1. Subjekti javnega poziva

Kandidati za ambasadorje so fizične osebe.

S posameznim predlaganim kandidatom bo glede na vsebino dela, obseg in njegov status, sklenjena ustrezna pogodba.

 1. Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija predlagane kandidate za ambasadorje, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstila v bazo zunanjih strokovnjakov za sodelovanje pri projektu »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«. Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo obveščeni po elektronski pošti.

Podatki prijaviteljev, uvrščenih v bazo strokovnjakov, bodo po potrebi dostopni tudi prvostopenjski (Ministrstvo za zdravje) in drugostopenjski projektni kontroli še 10 let po zaključku projekta.

 1. Objava javnega poziva

Javni poziv je objavljen na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).

Datoteke: