Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. december 2018

KLJUČNI POUDARKI POROČILA

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 12. 2018 kažejo, da se je trend skrajševanja čakalnih dob ustavil. V povprečju se na celotnem naboru zdravstvenih storitev, ki jih mesečno spremljamo, čaka 3 dni več kot mesec pred tem.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki jih spremljamo na mesečni ravni, je 52 % storitev, kjer je povprečna dolžina čakanja na termin daljša od dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa ta delež znaša 4 %.

• Pri prvih pregledih in vseh ostalih zdravstvenih storitvah se je v zadnjem mesecu povečalo število čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Pri pregledih se je delež le teh v primerjavi s preteklim mesecem povečal za 1,3%, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa za 4,4%.

• Največ čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 68% vseh čakajočih, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa je delež takšnih 57%.

• Najdaljša dopustna čakalna doba pri čakanju na prvi termin ni spoštovana pri treh terapevtsko-diagnostičnih storitvah: vstavitev/odstranitev kohlearnega implanta, kostno usidran slušni pripomoček – BAHA v lokalni anestezij in CT-ju srca za prikaz kalcinacij. Pri omenjenih storitvah na dan 1. 12. 2018 ni termina pri stopnji nujnosti »redno«, ki bi bil krajši od dopustne meje, vendar moramo poudariti, da vsako od navedenih storitev opravlja le en izvajalec zdravstvene storitve.