Kajenje

NIJZ predlaga dodatne ukrepe za vključitev v predlog novega protitobačnega zakona

23. 03. 2016
Kajenju tobaka pripisujemo veliko breme bolezni in (prezgodnjih) smrti ter velike stroške za posameznika, zdravstveni sektor in družbo, zato je pomembno, da odločno in takoj ukrepamo v smeri zmanjševanja razširjenosti in posledic uporabe tobaka.

Bolezni, prezgodnje smrti in stroški zaradi uporabe tobačnih izdelkov so preprečljive. Vsak dan v Sloveniji umre 10 prebivalcev zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem, kar je letno več kot vseh smrti zaradi alkohola, prepovedanih drog, AIDS-a, vseh nezgod (vključno s prometnimi) in samomorov skupaj.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zato v celoti podpiramo predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je trenutno v javni razpravi. Predlog zakona vključuje celovit program ukrepov za zmanjševanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, na NIJZ pa za še večjo učinkovitost zakona v zmanjševanju razširjenosti in posledic uporabe tobaka in povezanih izdelkov predlagamo nekatere dopolnitve. V nadaljevanju navajamo ključne:

  1. Predlagamo uvedbo enotne embalaže za vse tobačne izdelke in ne le za cigarete in tobak za zvijanje, kot je določeno v predlogu zakona. Enotna embalaža namreč skupaj s popolno prepovedjo oglaševanja brez izjem in prepovedjo razstavljanja tobačnih izdelkov zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred oglaševanjem tobačnih izdelkov. Ocenjujemo, da je za največjo možno učinkovitost nove zakonodaje, še posebej med otroci, najstniki in mladimi, pomembno, da ne delamo razlik med različnimi tobačnimi izdelki in s tem morda spodbudimo prehode na izdelke, ki jih te določbe ne zadevajo.
  2. Predlagamo, da se v zakon dodajo ukrepi oziroma nastavki za zmanjševanje števila oziroma gostote prodajnih mest, omejitve vrst prodajnih mest in določbe glede njihove oddaljenosti od mest, kjer se zbirajo otroci, najstniki in mladi.
  3. Predlagamo spremembo definicije zaprtega prostora. V okviru izpolnjevanja obveznosti iz Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2005, in za doseganje čim višjega standarda zdravja, predlagamo, da se za definicijo zaprtega prostora uporabi priporočena definicija iz Smernic za izpolnjevanje obveznosti iz 8. člena omenjene konvencije (Smernice za zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu).
  4. Predlagamo, da se iz predloga zakona izključi možnost kadilnic. Ukinitev kadilnic predlagamo zaradi pogostih in naraščajočih kršitev zakonodaje v zvezi s kadilnicami, za doseganje najvišjih standardov zdravja in izpolnjevanje obveznosti iz Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom.
  5. Predlagamo, da se prepoved kajenja v zasebnih vozilih določi tudi v prisotnosti nosečnic (poleg mladoletnih otrok).
  6. Predlagamo ustrezno zvišanje sredstev, ki se bodo stekala v sklad pri Ministrstvu za zdravje in vključitev vseh vrst tobačnih izdelkov pri zbiranju teh sredstev. Menimo, da gre za ukrep, ki ne le zagotavlja sredstva različnim programom, pač pa je ukrep pomemben tudi z vidika zviševanja cen tobačnih izdelkov. Zvišanje cen tobačnih izdelkov je najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje razširjenosti in posledic kajenja, cene tobačnih izdelkov pa so v Sloveniji še vedno med nižjimi v Evropski uniji. Znesek na zavojček cigaret naj se zviša tako, da se tudi najnižja cena zavojčka cigaret zviša nad naslednjo celo število. Za druge vrste tobačnih izdelkov naj se zneski za posamezno vrsto tobačnih izdelkov določijo tako, da se zmanjša razlike v cenah različnih vrst tobačnih izdelkov. To bi privedlo do manj prehodov na cenejše oblike kajenja, večjo motivacijo za opustitev kajenja in manj začetkov kajenja med cenovno občutljivimi otroci, najstniki in mladimi.
  7. Predlagamo, da se v ustrezne določbe zakona umesti tudi druge izdelke z nikotinom in pomožne izdelke za kajenje. V tujini se namreč pojavljajo različni izdelki z nikotinom, kot so bonbončki z nikotinom, voda z nikotinom idr., ki se bodo najverjetneje slej ko prej pojavili tudi pri nas. Ti izdelki vsebujejo nikotin, ki zasvoji, zato predlagamo, da tako kot druge tudi te izdelke, ki vsebujejo nikotin, umestimo v novo zakonodajo (določbe o prepovedi oglaševanja, promocije in razstavljanja, o označevanju, obveščanje o vsebnosti, prepoved prodaje mladoletnim idr.). Tudi za pomožne izdelke za kajenje predlagamo, da se jih vključi v nekatere določbe, kot so določbe o prepovedi oglaševanja, promocije in razstavljanja, prepoved prodaje mladoletnim.

 

Predlog zakona vsebuje številne učinkovite ukrepe, ki jih pozdravljamo

Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov vključuje celovit program ukrepov za zmanjševanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Na NIJZ odločno in v celoti podpiramo uvedbo popolne prepovedi oglaševanja, promocije in razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov ter uvedbo enotne embalaže. Oglaševanje in promocija tobačnih izdelkov povzročata začetek in nadaljevanje kajenja med otroci, najstniki in mladimi, omenjena ukrepa pa zagotavljata visoko stopnjo zaščite pred oglaševanjem tobačnih izdelkov. Podpiramo uvedbo licenc, saj gre za pomemben način doseganja doslednejšega izvajanja zakonodaje in zmanjševanje kršitev, kar vodi v večjo učinkovitost zakona. Zakon, ki se ne izvaja dosledno, ne more biti učinkovit, zato smatramo, da je to eden od ključnih ukrepov v okviru predloga novega zakona. V okviru zmanjševanja izpostavljenosti tobačnemu dimu podpiramo uvedbo prepovedi kajenja v zasebnih prevoznih sredstvih v prisotnosti mladoletnih otrok. Podpiramo tudi predlog prepovedi kajenja na funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost. Podpiramo izenačitev povezanih izdelkov s tobačnimi izdelki glede prepovedi oglaševanja in promocije, starostne omejitve prodaje, licenc in prepovedi uporabe v zaprtih javnih in delovnih prostorih, ti ukrepi so ključni za zaščito otrok, najstnikov in mladih pred poseganjem po teh izdelkih, škodljivimi učinki, zasvojenostjo z nikotinom in kasnejšim višjim tveganjem za prehod na tobačne izdelke.

Elektronske cigarete vsebujejo zdravju škodljive snovi, varnost njihove dolgoročne uporabe ni znana. Ena od glavnih sestavin tekočine in aerosola elektronskih cigaret je nikotin. Nikotin ima škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostniku in lahko privede do trajnih škodljivih vplivov na kognitivne sposobnosti. Aerosol elektronskih cigaret vsebuje škodljive snovi in delce, ki jih v zaprtih prostorih vdihavajo tudi osebe v bližini uporabnika elektronske cigarete. Glede na dostopne podatke ne moremo trditi, da aerosol ni škodljiv zdravju izpostavljenih oseb, zato je iz previdnostnega principa pomembno, da tam, kjer je prepovedano kajenje, prepovemo tudi uporabo elektronskih cigaret. Elektronske cigarete so kot potrošniški izdelek trenutno na voljo vsakomur, tudi mladoletnim, kar je še posebej zaskrbljujoče. Vse več raziskav kaže, da pri mlademu človeku, ki sicer najverjetneje ne bi nikoli kadil, uporaba elektronske cigarete poveča verjetnost, da bo kasneje kadil tobačne izdelke. Predlog zakona vključuje strožje oblike tistih ukrepov iz nove evropske Direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov, kjer je strožja oblika možna. Uvedbo strožjih različic podpiramo, to so razširitev kombiniranih slikovno-besedilnih zdravstvenih opozoril na vse tobačne izdelke za enakovredno informiranost vseh uporabnikov tobačnih izdelkov in prepoved čezmejne prodaje tobačnih izdelkov na daljavo, ki je pomemben ukrep za zmanjševanje dostopnosti teh izdelkov in cenejših izdelkov mladoletnim. Podpiramo tudi prepoved prodaje tobačnih in povezanih izdelkov preko interneta. 


Razširjenost kajenja med prebivalci Slovenije, starimi 15 let ali več, v 2014

Več o raziširjenosti uporabe tobaka in učinkovitih ukrepih je na voljo v Publikaciji z naslovom Slovenija brez tobaka - kdaj?