Z znanjem do boljšega zdravja

Enotna embalaža za cigarete in tobak za zvijanje je učinkovit javnozdravstveni ukrep

12. 06. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) nasprotuje zamiku uveljavitve enotne embalaže za cigarete in tobak za zvijanje, saj gre za enega od najbolj stroškovno učinkovitih ukrepov za zmanjševanje bremena kroničnih nenalezljivih bolezni. Tobačna industrija v številnih državah poskuša preprečiti izvajanje tega ukrepa ali pa doseči njegovo preložitev.

Skupina poslancev je v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku v Državni zbor Republike Slovenije poslala Predlog zakona o spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. V njem predlagajo, da se uvedba enotne embalaže zamakne za tri leta in da ukrep začne veljati namesto 1. januarja 2020 šele 1. januarja 2023. Kot razloge za predlagani triletni zamik uvedbe enotne embalaže so navedli, da bi v tem podaljšanem času lahko pridobili dodatne informacije o  vplivu ukrepa na zmanjšanje porabe tobačnih izdelkov in ali ima negativne vplive v smislu povečanja nezakonite trgovine ter zmanjšanja javnih finančnih prihodkov, ponarejanja proizvodov in s tem negativnega vpliva na zdravje uporabnikov tobačnih izdelkov.

Strokovni argumenti dokazujejo nasprotno, zato NIJZ nasprotuje zamiku uvedbe ukrepa in podpira čim prejšnjo uvedbo za izboljševanje zdravja prebivalcev Slovenije. Podatki iz literature in tudi držav, ki so ukrep že uvedle, kažejo, da je enotna embalaža učinkovit javnozdravstveni ukrep in sodi med najbolj stroškovno učinkovite ukrepe za zmanjševanje kroničnih nenalezljivih bolezni.

Dopuščanje privlačne embalaže smrtonosnih izdelkov je nedopustno. Z vidika javnega zdravja prav tako ni dopustno, da fiskalni cilji prevladajo nad tistimi za izboljšanje zdravja prebivalcev in zmanjšanja stroškov v zdravju, za posameznika in družbo. Ocena stroškov, povezanih s kajenjem, kaže, da stroški zdravljenja bolezni, pripisljivih aktivnemu in pasivnemu kajenju, stroški izgube produktivnosti in stroški zaradi prezgodnje umrljivosti v Sloveniji skupno znašajo 5 % bruto domačega proizvoda (v 27 držav članic Evropske unije 4,6 % bruto domačega proizvoda). V oceno niso vključene vse vrste morebitnih stroškov, povezanih s kajenjem, a že ocenjeni stroški močno presegajo prilive iz tobačnih trošarin. Z uvedbo enotne embalaže bi Slovenija postala dober zgled drugim državam v naši bližini, da se bodo prav tako odločile za uvedbo tega ukrepa nadzora nad tobakom.

Zakaj je enotna embalaža tako pomembna?

Embalaža je način oglaševanja tobačnih izdelkov. Z enotno embalažo odstranimo okrasje, sijaj in zavajajoče elemente na embalaži tobačnega izdelka.

Embalaža tobačnih izdelkov je pomemben del marketinga tobačnih izdelkov. Je sredstvo za učinkovito predstavljanje podobe blagovne znamke tobačnega izdelka, še posebej med otroki, najstniki in mladimi, ter tam, kjer je oglaševanje tobačnih izdelkov omejeno. Ima večji doseg kot oglaševanje in je najbolj izrazita povezava s potrošnikom oziroma način komunikacije med proizvajalcem in potrošnikom, je t. i. ''tihi prodajalec''.

Enotna embalaža poenoti videz zavojčkov različnih tržnih znamk tobačnih izdelkov. Je v standardiziranih barvah, na njej pa razen imena tržne znamke, različice, imena proizvajalca, kontaktnih podatkov in podatkov o količini izdelka v zavojčku ni drugih zapisov proizvajalca, ni logotipov, barv, podob, promocijskih sporočil ali kakršnihkoli drugih oznak značilnosti izdelka. Odstranjene so vse značilnosti in oznake tržne znamke – vse dovoljene navedbe na embalaži pa so natisnjene v standardizirani pisavi, velikosti in položaju. Na enotni embalaži so nameščena slikovna zdravstvena opozorila in tudi vse druge informacije oziroma označbe, ki jih zahtevajo vladni predpisi.

 

Primer enotne embalaže iz Združenega kraljestva

Enotna embalaža je učinkovit ukrep za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov in sodi med najbolj stroškovno učinkovite ukrepe za zmanjševanje kroničnih nenalezljivih bolezni

Enotna embalaža zmanjša privlačnost tobačnih izdelkov, prepreči oglaševanje in promocijo tobačnih izdelkov s pomočjo embalaže, zmanjša napačno zaznavanje manjše škodljivosti določenega izdelka zaradi značilnosti embalaže, poveča vidnost in učinkovitost zdravstvenih opozoril in prek teh mehanizmov zmanjša obseg začetkov kajenja, spodbudi opuščanje kajenja in prepreči ponoven začetek kajenja med bivšimi kadilci.

Številne raziskave dosledno kažejo, da enotna embalaža izkazuje zgoraj navedene učinke in zniža delež kadilcev, enotna embalaža je torej učinkovit ukrep nadzora nad tobakom. Na voljo so tudi podatki iz posameznih držav, ki so ukrep že uvedle, ki te zaključke še dodatno podpirajo. Enotna embalaža je učinkovit ukrep nadzora nad tobakom tudi glede na stroške.

Svetovna zdravstvena organizacija uvršča ukrep enotne embalaže med izvedljive in najbolj učinkovite ukrepe glede na stroške za zmanjševanje bremena kroničnih nenalezljivih bolezni. Kronične nenalezljive bolezni sodijo med vodilne vzroke smrti in prezgodnje umrljivosti in povzročajo do kar 80 % vseh smrti. Zaradi dolgotrajnega poteka in pogosto hude prizadetosti povzročajo tudi veliko družbeno breme. Uporaba tobaka je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za razvoj nenalezljivih kroničnih bolezni. Tobaku v svetovnem merilu pripisujemo kar šestino teh bolezni. V Sloveniji vsako leto zaradi tobaka umre preko 3.000 prebivalcev, mnogi številna leta prezgodaj.

Nasprotovanje uvedbi enotne embalaže je zaradi njene učinkovitosti močno

Izkušnje različnih držav, ki so uvedle ta ukrep ali ga obravnavajo, kažejo, da tobačna industrija skuša na različne načine preprečiti izvajanje ukrepa oziroma čim bolj zamakniti uveljavitev ukrepa. Pri tem se tobačna industrija v teh državah ne izpostavlja sama, pač pa deluje prek drugih interesnih skupin in posameznikov. Pri nasprotovanju ukrepu enotne embalaže se najpogosteje uporabljajo argumenti o povečanju nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, ponarejanju izdelkov, povečanju škodljivih učinkov na zdravje prebivalcev zaradi uporabe nezakonitih izdelkov, neučinkovitosti ukrepa, negativnih ekonomskih posledicah (kot sta znižanje priliva v davčno blagajno, izguba delovnih mest) in pravnih posledicah, predvsem, da ukrep krši pravice intelektualne lastnine ter grožnje s tožbami. Argumenti nimajo trdnih osnov ali ne držijo, tudi podatki iz posameznih držav ne potrjujejo tovrstnih posledic, torej navedeni argumenti ne opravičujejo kakršnegakoli zamika ukrepa. Kar se tiče fiskalnih ciljev pa ni dopustno, da prevladajo nad tistimi za izboljšanje zdravja prebivalcev.

Le zakaj se tobačna industrija  tako trudi, da bi ta ukrep zablokirala, če naj bi bil po njenih trditvah neučinkovit? Očitno je ukrep huda grožnja industriji.

Ukrep uvaja vedno večje število držav v svetu

Ukrep enotne embalaže je že v zakonodaji ali pa ga obravnavajo v parlamentu ali na vladi oziroma je bila zanj podana politična obveza v 39 državah sveta. Enotna embalaža je že uveljavljena v maloprodaji v šestih državah sveta:

  • Avstralija (december 2012, predtem 3-mesečno prehodno obdobje),
  • Francija (januar 2017, predtem 7-mesečno prehodno obdobje),
  • Združeno kraljestvo (maj 2017, predtem enoletno prehodno obdobje),
  • Nova Zelandija (junij 2018, predtem 3-mesečno prehodno obdobje),
  • Norveška (julij 2018, predtem enoletno prehodno obdobje) in
  • Irska (september 2018, predtem enoletno prehodno obdobje).

V Madžarski je ukrep delno uveljavljen, in sicer že velja za vse nove tržne znamke, dane na trg po avgustu 2016. Devet držav, to so Kanada, Romunija, Turčija, Savdska Arabija, Izrael, Tajska, Gruzija, Urugvaj in tudi Slovenija imajo enotno embalažo že vključeno v zakonodajo, a ukrep še ni v veljavi. Številne države (sedem) imajo zakonodajo o uvedbi enotne embalaže v parlamentarni obravnavi (Litva, Brazilija, Čile, Ekvador, Mauricius, Panama, Singapur), druge (šestnajst) ukrep obravnavajo na vladi oziroma je bila podana politična obveza za uvedbo ukrepa (Belgija, Finska, Nizozemska, Švedska, Guernsey in Jersey, Šri Lanka, Tajvan, Nepal, Južnoafriška republika, Združeni Arabski Emirati, Burkina Fasso, Botsvana, Kenija, Malezija, Gambija).

Enotna embalaža ima v Avstraliji ugodne učinke, pomembno se je znižal delež kadilcev

V državi, ki ga je uveljavila prva na svetu, to je Avstralija, je ukrep v veljavi okoli šest let in pol. Po uvedbi ukrepa se je zmanjšala privlačnost tobačnih izdelkov oziroma embalaže med odraslimi kadilci in mladostniki, povečala se je vidnost in učinkovitost zdravstvenih opozoril, zmanjšalo se je napačno zaznavanje manjše škodljivosti zaradi značilnosti embalaže. Povečalo se je število klicev na telefonsko številko za pomoč pri opuščanju kajenja. Raziskave tudi kažejo, da enotna embalaža spreminja norme glede kajenja v javnosti. 

V Avstraliji beležijo dolgoletni trend zniževanja deleža kadilcev med odraslimi in mladostniki. Med letoma 2010 in 2013, torej po uvedbi enotne embalaže, se je delež kadilcev statistično značilno znižal, in sicer skoraj dvakrat bolj kot bi lahko napovedali iz dolgoletnih trendov od leta 1991 naprej. K temu je zanesljivo pomembno doprinesla prav enotna embalaža – strokovnjaki so ocenili, da je ukrep zaslužen za četrtino spremembe deleža kadilcev. Tobačna industrija oporeka, da bi lahko to znižanje pripisali predvsem večjim spremembam cen tobačnih izdelkov, a strokovnjaki iz Avstralije poudarjajo, da je glede na časovno umestitev posameznih ukrepov manj verjetno, da bi znižanje lahko v največji meri ali celo izključno pripisali zvišanju cen. Med letoma 2013 in 2016 se je sicer delež kadilcev znižal tako med odraslimi kot mladostniki, a ne statistično značilno. To pa še zdaleč ne pomeni, da enotna embalaža ne učinkuje več. V tem obdobju je namreč prišlo do nekaterih neugodnih sprememb, ki zmanjšujejo učinke ukrepov nadzora nad tobakom – proizvajalci tobačnih izdelkov so močno povečali dostopnost cenejših tobačnih izdelkov, ki so znatno bolj cenovno dostopni kupcem, pomembno pa se zmanjšal tudi obseg protitobačnih medijskih kampanj zaradi drastičnega znižanja sredstev zanje. Pri tem je treba poudariti, da se je med 2013 in 2016 vendarle delež kadilcev statistično značilno znižal v najnižjem socialno-ekonomskem razredu, ni pa se spremenil statistično značilno med najbolje situiranimi prebivalci Avstralije, torej je prišlo do zmanjšanja neenakosti v kajenju, kar lahko štejemo kot pomemben učinek ukrepov nadzora nad tobakom, tudi enotne embalaže.

Uradni podatki kažejo, da se v Avstraliji po uvedbi enotne embalaže ni povečal obseg nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, prav tako ni dokazov za ponarejanje tobačnih izdelkov. Potrošnja tobačnih izdelkov se je znižala.

Strokovnjaki iz Avstralije zaključujejo, da bo polni učinek ukrepa enotne embalaže viden šele čez nekaj časa, saj gre za dolgoročno usmerjen ukrep, da pa dokazi potrjujejo, da ukrep dosega svoje cilje.

V Franciji in Združenem kraljestvu se je delež kadilcev po uvedbi enotne embalaže pomembno znižal, v Franciji beležijo tudi zmanjšanje začetka kajenja med mladostniki. Prvi podatki iz Irske so prav tako vzpodbudni.

Francija: V Franciji zadnji dostopni podatki kažejo, da se je delež kadilcev med prebivalci, starimi 18-75 let, po uvedbi enotne embalaže januarja 2017 statistično značilno znižal. Delež kadilcev (dnevni in občasni kadilci skupaj) je bil v letu 2016 35,1 %, v 2018 pa 32,0 %. Še večje znižanje so zabeležili med rednimi, to je dnevnimi kadilci. Delež dnevnih kadilcev je bil v letu 2016 29,4 %, v letu 2018 pa 25,4 %. Padci deležev so izrazitejši v mlajših starostnih skupinah prebivalcev. Že v prvih

osmih do desetih mesecih po uvedbi enotne embalaže so v Franciji ugotavljali, da se je statistično značilno zmanjšala sprejemljivost kajenja in da se je statistično značilno zmanjšal začetek kajenja med mladostniki, starimi 12–17 let. Zmanjšal se je tudi delež trenutnih kadilcev med njimi. Strokovnjaki so zaključili, da enotna embalaža lahko prispeva k spremembam norm v smislu manjše sprejemljivosti kajenja in k zmanjšanju kajenja med mladostniki. To so potrdili tudi novi podatki o razširjenosti kajenja med mladostniki iz leta 2018. Med mladostniki, starimi 15 do 18 let, se je med 2015 in 2018 razširjenost kajenja statistično značilno znižala: kajenje cigaret kadarkoli v življenju s 60,9 % na 53,0 %, kajenje cigaret v zadnjem mesecu s 32,8 % na 27,3 % in kajenje vsak dan s 23,2 % na 17,5 %.

Združeno kraljestvo: Enotna embalaža je stopila v veljavo v maju 2017. Delež kadilcev med prebivalci Anglije, starimi 16 let in več, je pred uvedbo enotne embalaže v 2016 znašal 18,0 %, v 2019 pa statistično značilno manj in sicer 14,9 %. V raziskavah so tudi prikazali, da je skladno s cilji enotne embalaže le-ta med kadilci v Združenem kraljestvu privedla do večje vidnosti slikovnih zdravstvenih opozoril in razmišljanje o tveganjih in opustitvi kajenja.

Irska: Na Irskem so ukrep uvedli konec septembra 2018, pred tem pa je teklo enoletno prehodno obdobje, ko je bila že možna prodaja izdelkov, ki so bili dani v prodajo pred septembrom 2017, in niso imeli enotne embalaže. V zadnjem obdobju so na Irskem prav tako zabeležili pomembno znižanje deleža kadilcev in sicer s 23 % v 2015 na 20 % v 2018 med prebivalci, starimi 15 let in več.

V Sloveniji že beležimo ugodne učinke novega zakona - razširjenost kajenja med mladostniki in mladimi odraslimi, ki so tudi ključna ciljna skupina novega zakona, se je zmanjšala

Raziskave, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvedel pred in po uvedbi novega zakona v letu 2018, v ključni ciljni skupini zakona – pri mladostnikih – kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja. Največje spremembe beležimo v preprečevanju začetka kajenja med mladostniki. Delež tistih, ki so v življenju kadarkoli kadili, se je statistično značilno znižal tako med 13-letniki, 15-letniki in tudi 17-letniki. Spodbudno je tudi, da se je tako med 15-letniki kot tudi 17-letniki statistično značilno znižal delež tedenskih in dnevnih kadilcev. V tem obdobju v Sloveniji nismo uvedli drugih pomembnih ukrepov ali izvajali večjih aktivnosti, razen ukrepov iz novega zakona, zato lahko po naši oceni pomemben del teh sprememb pripišemo ukrepom novega zakona. Delež kadilcev med odraslimi prebivalci pa zaenkrat ostaja nespremenjen. V posameznih starostnih skupinah pa je prišlo do pomembnih sprememb – statistično značilno se je znižal delež kadilcev v najmlajši starostni skupini, to je med mladimi odraslimi. Za to, da bodo ukrepi novega zakona lahko pokazali svoje največje učinke, pa bo potrebno počakati na uveljavitev vseh ukrepov novega zakona, zagotoviti njihovo dosledno izvajanje ter glede na njihovo dolgoročno naravnanost počakati, da se učinek ukrepov v celoti pokaže.

Ključni statistični poudarki

 

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC)

- Med 2014 in 2018 se je delež mladostnikov, ki so kadarkoli v življenju kadili tobak, med 13-letniki znižal s 14,2 % na 10,4 %, med 15-letniki pa s 40 % na 28,6 %.

- Med 2014 in 2018 se je med 15-letniki znižal tudi delež tedenskih in dnevnih kadilcev, delež 15-letnikov, ki kadijo vsaj enkrat na teden ali pogosteje, se je znižal z 13,1 % v 2014 na 8,8 % v 2018, delež dnevnih kadilcev pa je z 8,6 % v 2014 na 5,4 % v 2018.

 

Raziskava Vrednotenje učinkov novega zakona na področju nadzora nad tobakom med srednješolci:

- Med leti 2017 in 2018 se je med 17-letniki delež tistih, ki so kadili cigarete kadarkoli v življenju znižal s 58,7 % na 50,4 %, delež tistih, ki kadijo cigarete vsaj enkrat na teden ali pogosteje, z 21,1 % na 17,5 %, delež dnevnih kadilcev cigaret pa s 14,2 % na 11,5 %.

 

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah (ATADD) – začasni podatki:

- Med prebivalci, starimi 15–64 let, se delež kadilcev tobaka med 2012 in 2018 ni pomembno spremenil in po začasnih podatkih za leto 2018 znaša 23,9 %, delež pa se je v tem obdobju znižal v starostni skupini 15–24 let s 25,2 % na 19,3 % v letu 2018.

- Med prebivalci, starimi 15-64 let, ki kadijo cigarete vsak dan, se je zmanjšalo število povprečno pokajenih cigaret na dan s 16,3 v 2012 na 15,1 v 2018.

 

Odziv Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Onkološkega instituta Ljubljana in Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik na Predlog zakona o spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je dostopen na naslednji povezavi.

Izjava Zveze slovenskih društev za boj proti raku je dostopna na naslednji povezavi.

Izjava Strokovnega sveta Državnega programa za obvladovanje raka (DPOR) je dostopna na naslednji povezavi.


Viri:

Andler R, Richard JB, Guignard R, Quatremère G, Verrier F, Gane J, Nguyen-Thanh V. Baisse de la prévalence du tabagisme quotidien parmi les adultes : résultats du Baromètre de Santé publique France 2018. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(15):271-7. Dostopano 24. 6. 2019 na: http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/15/2019_15_1.html

Barraclough S, Gleeson D. Why Packaging Is Commercially Vital for Tobacco Corporations. Asia Pac J Public Health. 2017 Mar;29(2):132-139. doi: 10.1177/1010539516688081. Epub 2017 Jan 24.

Canadian Cancer Society. Plain Packaging – International Overview, May 7, 2019. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2019/plain-packaging-overview---2019-05-07.pdf?la=en

Cancer Council Victoria. Factsheet no. 1: What has been the impact of legislation to standardise the packaging of tobacco products in Australia? Last Updated May 2016. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.cancervic.org.au/downloads/plainfacts/Facts_sheets/Facts_Sheet_no_1_Impact_PP_legis_May2016.pdf

Cancer Council Victoria. Factsheet no. 2: What has happened to sales of tobacco products since the implementation of plain packaging in Australia? Last Updated October 2015. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.cancervic.org.au/downloads/plainfacts/Facts_sheets/Facts_Sheet_no._2._Sales_Oct_2015.pdf

Cancer Council Victoria. Factsheet no. 3: What has happened to use of illicit tobacco since the introduction of legislation to standardise the packaging of tobacco products in Australia? Last Updated June 2018. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.cancervic.org.au/downloads/Facts%20Sheet%20no_%203_%20Illicit%20tobaccoJun2018.pdf

Cancer Council Victoria. Factsheet no. 4: What is happening to the prevalence of smoking in Australia? Last Updated June 2018. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.cancervic.org.au/downloads/Facts%20Sheet%20no.204%20_Prevalence_June2018.pdf

Cancer Council Victoria. Factsheet no. 5: How much have retailers been affected by plain packaging legislation? Last Updated October 2015. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.cancervic.org.au/downloads/plainfacts/Facts_sheets/Facts_Sheet_no._5._Retailer_effects_311015.pdf

Campaign for Tobacco-Free Kids. Standardized or Plain Tobacco Packaging – International Developments. Updated February 11, 2019. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/standardized_packaging_developments_en.pdf

Crosbie E, Eckford R, Bialous S. Containing diffusion: the tobacco industry's multipronged trade strategy to block tobacco standardised packaging. Tob Control. 2019 Mar;28(2):195-205. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-054227. Epub 2018 Apr 21.

Drovandi A, Teague PA, Glass B, Malau-Aduli B. A systematic review of the perceptions of adolescents on graphic health warnings and plain packaging of cigarettes. Syst Rev. 2019 Jan 17;8(1):25. doi: 10.1186/s13643-018-0933-0.

El-Khoury Lesueur F, Bolze C, Gomajee R, White V, Melchior M; DePICT study group. Plain tobacco packaging, increased graphic health warnings and adolescents' perceptions and initiation of smoking: DePICT, a French nationwide study. Tob Control. 2018 Nov 8. pii: tobaccocontrol-2018-054573. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054573. [Epub ahead of print]

Guerin, N. & White, V. (2018). ASSAD 2017 Statistics & Trends: Australian Secondary Students’ Use of Tobacco, Alcohol, Over-the-counter Drugs, and Illicit Substances. Cancer Council Victoria. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://beta.health.gov.au/resources/publications/secondary-school-students-use-of-tobacco-alcohol-and-other-drugs-in-2017

Hammond D. Standardized packaging of tobacco products: Evidence review. Prepared on behalf of the Irish Department of Health; March 2014. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2013/12/2014-Ireland-Plain-Pack-Main-Report-Final-Report-July-26.pdf

Healthy Ireland. Healthy Ireland Survey 2018. Summary of Findings. Dublin: Government Publications, 2019. Dostopano 24. 6. 2019 na: https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2018/10/Healthy-Ireland-Survey-2018.pdf

Lie JLY, Fooks G, de Vries NK, Heijndijk SM, Willemsen MC. Can't see the woods for the trees: exploring the range and connection of tobacco industry argumentation in the 2012 UK standardised packaging consultation. Tob Control. 2018 Jul;27(4):448-454. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053707. Epub 2017 Jul 25.

Lilic N, Stretton M, Prakash M. How effective is the plain packaging of tobacco policy on rates of intention to quit smoking and changing attitudes to smoking? ANZ J Surg. 2018 Sep;88(9):825-830. doi: 10.1111/ans.14679. Epub 2018 Jun 5.

McNeill A, Gravely S, Hitchman SC, Bauld L, Hammond D, Hartmann-Boyce J. Tobacco packaging design for reducing tobacco use. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 27;4:CD011244. doi: 10.1002/14651858.CD011244.pub2.

Moodie C, Broseb LS, Leed HS, Powere E, Bauld L. How did smokers respond to standardised cigarette packaging with new, larger health warnings in the United Kingdom during the transition period? A cross-sectional online survey. Addiction Theory & Research 2019.

Nacionalni inštitut za javno zdravje. Enotna embalaža za zmanjšanje razširjenosti kajenja med otroci, najstniki in mladimi, 30. 11. 2016. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.nijz.si/sl/enotna-embalaza-za-zmanjsanje-razsirjenosti-kajenja-med-otroci-najstniki-in-mladimi

Nacionalni inštitut za javno zdravje. Slovenija brez tobaka – Kdaj? Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/slovenija_brez_tobaka_kdaj.pdf

Koprivnikar H. Zakonodajni ukrepi za nadaljnje zmanjševanje razširjenosti kajenja v Sloveniji - strokovne podlage. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2013.

Koprivnikar H, Zorko M, Drev A, Hovnik Keršmanc M, Kvaternik I, Macur M. Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. 2015.

Pasquereau A, Andler A, Guignard G, Richard JB, Arwidson P, Nguyen-Thanh V ; le groupe Baromètre santé 2017. La consommation

de tabac en France : premiers résultats du Baromètre santé 2017. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(14-15):265-73. Dostopano 24. 6. 2019 na: http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/14-15/2018_14-15_1.html

Spilka S, Godeau E, Le Nézet O, Ehlinger V, Janssen E, Brissot A, Philippon A, Chyderiotis S. Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du secondaire en 2018. Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances 132, Juin 2019. Dostopano 24. 6. 2019 na: https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssz6.pdf

Vardavas C, Filippidis FT, Ward B, Faure M, Jimenez-Ruiz C, Gratziou C, Katsaounou P, Lozano F, Behrakis P, Radu-Loghin C; European Respiratory Society (ERS) Tobacco Control Committee; European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) Scientific Committee. Plain packaging of tobacco products in the European Union: an EU success story? Eur Respir J. 2017 Nov 22;50(5). pii: 1701232. doi: 10.1183/13993003.01232-2017.

Webb H, Jones BM, McNeill K, Lim L, Frain AJ, O'Brien KJ, Skorich DP, Hoffmann P, Cruwys T. Smoke signals: The decline of brand identity predicts reduced smoking behaviour following the introduction of plain packaging. Addict Behav Rep. 2017 Feb 14;5:49-55. doi: 10.1016/j.abrep.2017.02.003. eCollection 2017 Jun.

West R, Proudfoot H, Brown J. Top-line findings on smoking in England from the Smoking Toolkit Study. Last updated: 10th June 2019. Dostopano 24. 6. 2019 na: http://www.smokinginengland.info/latest-statistics/

World Health Organization. Saving lives, spending less: a strategic response to noncommunicable diseases. Geneva, Switzerland. World Health Organization; 2018

World Health Organization. Tobacco plain packaging: global status update. Geneva: World Health Organization, 2018. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275277/WHO-NMH-PND-NAC-18.9-eng.pdf?ua=1

World Health Organization. Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation. Geneva: World Health Organization, 2016. Dostopano 11. 6. 2019 na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207478/9789241565226_eng.pdf;jsessionid=4766B4A76331D1F29D8DD2533E118CF3?sequence=1