Publikacije

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016

Preveč soli škodi

Zloženka Preveč soli škodi, kako zmanjšati uživanje in drugi koristni nasveti.

Katalog kazalnikov preventivnega programa za otroke in mladostnike

Nabor  kazalnikov preventivnega  programa za  otroke  in  mladostnike naj bi omogočal celovit in  hiter pregled  nad  izvajanjem  preventivnega  programa  za  otroke  in  mladostnike,  hkrati  pa  naj  bi  odseval ugotovitve o zdravju in zdravstvenem stanju otrok ob preventivnih pregledih in s tem posredno kazal na učinkovitost programa.

Evalvacija pilotnih izvedb v projektu Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov

V letu 2015 smo izvajali pilotne izvedbe glede Šole za bodoče starše oz. Priprave na porod in starševstvo, Patronažnega varstva novorojenčka in otročnice, šole za že starše, vzgoje za zdravje v šolah in v okviru projektnega učenja mladih (PUM), ki je namenjeno osipnikom iz srednje šole. Te pilotne izvedbe so se izvajale na lokacijah ZD Sevnica, ZD Celje in ZD Vrhnika.

Standard za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi »ranljivih« skupin in orodje za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov

Predstavljeno je nastajanje Standarda za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi »ranljivih« skupin in orodja za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov. Uvodoma je pojasnjeno, zakaj se je Delovna skupina za migrantom prijazno in kulturno kompetentno zdravstveno oskrbo odločila za pripravo takega orodja ter kakšni so bili ključni vsebinski in metodološki razlogi za njegovo vpeljavo.

Program integrirane preventive - priročnik

Pilotno testiranje integriranih procesov vključevanja in obravnav ciljne populacije v okviru projekta Skupaj za zdravje.

Zaključki ocene potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov za odrasle: poročilo izsledkov kvalitativnih raziskav in stališč strokovnih delovnih skupin

Poročilo najprej ponuja strnjene ključne izsledke ocene potreb tako z vidika različnih skupin uporabnikov kot izvajalcev preventivnih programov za odrasle, v nadaljevanju pa daljša in vsebinsko celovitejša poglavja, ki lahko ključnim partnerjem v zagotavljanju preventivnega zdravstvenega varstva služijo kot izhodišče za nadaljnje aktivnosti v skupnih prizadevanjih po kakovostni nadgradnji obstoječih preventivnih programov in razvoju modela integriranega preprečevanja kroničnih bolezni in celostne oskrbe kroničnih bolnikov odrasle populacije.

Nacionalno poročilo 2016 o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji

Nacionalno poročilo 2016 o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji zajema celovit pregled področij, ko so: politike in zakonodaja na področju drog, raziskovanje uporabe prepovedanih drog, preventiva, zdravljenje in obravnava, nalezljive bolezni, smrti zaradi drog, zmanjševanje škode in trg z drogami. 

Publikacija je v angleškem jeziku.

Zbornik izvlečkov strokovnega posveta Eno zdravje

S strokovnim posvetovanjem ob mednarodnem dnevu “Eno zdravje”, ki je bilo namenjeno širokemu krogu strokovnjakov različnih ved, ki delujejo na področju varovanju zdravja ljudi in živali, smo strnili najpomembnejše vsebine. Namen posvetovanja je bil predstavitev novosti, izsledkov raziskav in oblikovanje predlogov za skupno doseganje ciljev, ki so poudarjeni v strateških dokumentih mednarodnih organizacij in tudi Slovenije.

Zdravstveni statistični letopis 2015

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2015 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.